อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ กว่า 100 คน ร่วมรณรงค์วันงานที่มีคุณค่า

เมื่อวันที่   7 ตุลาคม  2555 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับองค์กรสมาชิก สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  (สรส.) กลุ่มสหภาพแรงงานต่างๆได้ร่วมกันจัดงานรณรงค์ วันงานที่มีคุณค่าขึ้น โดยเริ่มตั้งขบวนที่ลานพระบรมรูปทรงม้า และเคลื่อนขบวนไปยังตึกสหประชาชาติ ในครั้งนี้กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน  วันที่ 7 ของทุกปีเป็นวันงานที่มีคุณค่า ซึ่งมีที่มาจากการประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 87 พ.ศ, 2547 ขบวนการแรงงานทั่วโลกได้จัดรณรงค์เพื่อการจ้างงานที่ดีและมั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน เช่น การมีโอกาส มีรายได้  มีสิทธิได้แสดงออก การได้รับการยอมรับ ความมั่นคงในครอบครัว การได้พัฒนาตนเอง การได้รับความยุติธรรม และการมีความเท่าเทียมกัน 

 
 
หลังจากนั้น ผู้แทนจากองค์กรต่างๆจึงได้สลับสับเปลี่ยนกันปราศรัย ประเด็นในข้อเรียกร้องต่างๆที่จะต้องยื่นหนังสือให้กับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายยกรัฐมนตรี ที่นัดไว้แล้ว 
 
รวมทั้งรณรงค์ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ไอ แอลโอ ฉบับที่ 87 และ98 เพื่อคุ้มครองเสรีภาพในการสมาคม สิทธิในการรวมตัว  และการเจรจาต่อรอง  การยกเลิกการจ้างงานแบบเหมาช่วง ระยะสั้น   การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ค่าจ้างที่เป็นธรรม  การปฏิรูประบบประกันสังคม   ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ   การสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ   สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
 
นางสาวนิรัตน์  การบูรณ์  ผู้ใช้แรงงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ เพราะเป็นวันสำคัญที่จะได้รณรงค์วันงานที่มีคุณค่าของแรงงานทั่วโลก อยากให้รัฐบาลเห็นความสำคัญ ในข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานในวันนี้ เช่น เรื่องค่าจ้างที่เป็นธรรมให้ครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงและมีความปลอดภัยในการทำงาน และวันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์ที่แรงงานได้ออกมาแสดงพลังให้สังคมได้รับรู้ทั่วกัน
 
  โดยนายกฯ ได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมารับแทนแต่รัฐมนตรีไม่ว่างได้มอบให้อธิบดีมาแทน กลุ่มผู้ใช้แรงงานปฏิเสธที่ยื่นให้กับผู้แทนของรัฐบาลดังกล่าว  แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจต่อผู้ใช้แรงงาน และประกาศจะไม่ยื่นหนังสือให้กับนักการเมืองที่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจในขณะที่รอผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายสาวิทย์  แก้วหวาน จึงได้นำประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับองค์กรแรงงานทุกภาคส่วน และจะดำเนินติดตามข้อเรียกร้องต่อไป
 
นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  รายงาน