อรท.เสนอปรับขึ้นค่าจ้าง 13% เท่ากันทั่วประเทศ

7 สภาแรงงานเสนอปรับค่าจ้างร้อยละ 13 เท่ากันทั่วประเทศ พฤษภาคมนี้ ตามข้อเสนอนายกที่เสนอร้อยละ 25 ภายใน 2 ปี เพื่อความสอดคล้องกับค่าครองชีพ เน้นเพื่อลดอุบัติเหตุ หากลูกจ้างไม่ต้องทำงานล่วงเวลา
 
เมื่อวันที่ 28  เมษายน 2554 องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) ซึ่งประกอบด้วยสภาองค์การลูกจ้าง 7 แห่ง ดังนี้ 1. สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย  2. สภาองค์การลูกจ้างสภาศูนย์กลางแรงงานแห่งประเทศไทย 3. สภาองค์การลูกจ้างแรงงานเสรีแห่งชาติ 4. สภาองค์การลูกจ้างสภาลูกจ้างแห่งชาติ 5. สภาองค์การสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน 6. สภาองค์การลูกจ้างองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย 7. สภาองค์การลูกจ้างยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้เข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน) เรื่อง ขอให้รัฐบาลพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ
 
โดยนายมนัส โกศลก ประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ทางองค์การแรงงานฯ มีความเห็นพ้องต้องกันให้รัฐบาลพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มอีก ร้อยละ 13 ภายในเดือนพฤษภาคม 2554 เท่ากันทั่วประเทศ โดยปรับจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำแต่ละจังหวัด เพราะปัจจุบันนี้สินค้าอุปโภคและบริโภคได้ปรับราคาขึ้นไปหมดแล้ว  และบางอย่างปรับราคาสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หรือน้ำมัน รถเมล์ รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ไม่มีสินค้าชนิดไหนที่รัฐบาลสามารถควบคุมได้ เช่น แก๊สหุงต้ม ข้าวสาร ไข่ไก่ ยังปรับราคาสูงขึ้น อาหารตามท้องตลาดโดยทั่วไปราคาสูงทั้งหมด  จึงทำให้ลูกจ้างที่มีรายได้น้อยไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ การทำงานของลูกจ้างส่วนใหญ่ต้องอาศัยการทำงานล่วงเวลาเพิ่มขึ้น ถ้าสถานประกอบการใดไม่มีการทำงานล่วงเวลา ลูกจ้างจะอยู่ไม่ได้ เพราะเหตุว่ามีรายได้ลดลงแต่มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งตามที่นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปรับค่าจ้างขั้นต่ำภายใน 2 ปี ปรับ 25%  ซึ่งจะสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูงขึ้น
 
ดังนั้น  เพื่อให้ลูกจ้างสามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยไม่ต้องการทำงานล่วงเวลา ในสถานประกอบการมากเกินไป และอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุจากการทำงานเพิ่มขึ้น ทางองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย จึงขอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เร่งรัดพิจารณาให้คณะกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำรีบหาวิธีการปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้นอีกภายในเดือนพฤษภาคม  2554  อีก  13%  เท่ากันทั่วประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นของขวัญกับผู้ใช้แรงงานในวันที่ 1 พฤษภาคม  2554 อันถือเป็นสำคัญ วันแรงงานแห่งชาติ
 
นักสื่อสารแรงงาน โครงการการพัฒนาสื่อ รายงาน