อบรมสิทธิประโยชน์ประกันสังคม แรงงานข้ามชาติ

20150813_090202

เครือข่ายกลุ่มสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเครื่องเรือนและคนทำไม้แห่งประเทศไทย  ลงพื้นที่ให้ความรู้สิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ ครั้งที่ 2  ที่จังหวัดนครปฐม ณ.ห้องประชุมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ โดยมีแรงงานข้ามชาติเข้าร่วมจำนวน 40 คน เวลา 09.00-12.00 น.เมื่อวันอาทิตย์ที่  18  ตุลาคม พ.ศ.  2558  มีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาแรงงานข้ามชาติ ในประเด็นประกันสังคม เรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ  และเอกสารแรงงานข้ามชาติ  (Passport )

นางสาวธนพร  วิจันทร์  เลขาธิการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่าเมื่อพ.ศ. 2556 องค์กร BWI ได้จัดประชุมที่ประเทศไทยเพื่อเปิดตัวเครือข่ายสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เครื่องเรือน และคนทำไม้แห่งประเทศไทย ( BWICT)    และมีการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับกลุ่มเครือข่ายเพื่อนำปัญหาไปแก้ไข และยังประสานงานไปยังองค์กร BWI ในขณะเดียวกัน ( BWI ) ก็กำลังเรียกร้องกับอาเซียนเพื่อขอให้ช่วยดูแลสวัสดิการต่างๆรวมถึงด้านความปลอดภัยฯ กับแรงงานข้ามชาติ   กฎหมายแรงงานข้ามชาติใช้ฉบับเดียวกันกับแรงงานไทยและค่าจ้างก็ต้องเท่าเทียมด้วย  เราจึงต้องทำงานเป็นเครือข่าย เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับคนงานซึ่ง ในวันที่  18 ธันวาคม พ.ศ. 2558ที่จะถึงนี้เป็นวันแรงงานข้ามชาติสากลมีกิจกรรมที่กรุงเทพมหานคร เชิญชวนพี่น้องเข้าร่วมพร้อมหน้ากัน

มีการแลกเปลี่ยนปัญหาด้านประกันสังคมของแรงงานข้ามชาติในเขตพื้นที่อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ คือการที่ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม ไม่มีบัตรรับรองสิทธิในการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย บางส่วนใช้สิทธิบัตรทอง กรณีที่ไม่มีบัตรทองต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องจากนายจ้างแต่ละสถานประกอบการมีทั้งจัดเก็บส่งและไม่จัดเก็บเงินส่งสมทบกองทุนประกันสังคมโดยไม่มีเหตุผล  บางสถานประกอบการนายจ้างอ้างว่ารอเอกสารพร้อมจะดำเนินการให้ เมื่อลูกจ้างเจ็บป่วยหนักเจ็บป่วยเรื้อรังต้องได้รับต้องความเดือดร้อนในการรักษาพยาบาล ทั้งที่ลูกจ้างแรงงานข้ามชาติ มีเอกสารการเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง จึงทำให้แรงงานข้ามชาติขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิ์กองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กรณี

จากการสอบถาม นางสาวสุรินทร์   พิมพา ฝ่ายรับเรื่องกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  กล่าวว่าในกรณีที่นายจ้างไม่ได้จัดเก็บเงินส่งกองทุนประกันสังคมนั้น   ตนเคยไปสอบถามที่สำนักงานจังหวัดแล้วได้รับคำตอบว่าสาเหตุที่นายจ้างไม่หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์   (เช่น หมายเลขเอกสารไม่ตรงกัน  และใบอนุญาตทำงานประทับตราไม่ตรงกับจังหวัดที่ทำงานอยู่)  นางสาวสุรินทร์  พิมพา  กล่าวต่ออีกว่าขอให้แรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารครบสมบูรณ์นำมาให้ตนพร้อมนัดหารือกันให้ได้บทสรุปที่ชัดเจนนำไปที่ประกันสังคมจังหวัดเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป

นายบุญสม  ทาวิจิตร   ประธานกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง  ให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เรื่อง วันหยุด วันลา   และค่าตอบแทน  รวมทั้งสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

1.วันหยุดประจำปีไม่น้อยกว่า 13 วัน  2. วันหยุดพักผ่อนไม่น้อยกว่า 6 วัน  3.วันหยุดประจำสัปดาห์ 1วัน

–  ลากิจธุระ กฎหมายไม่ได้กำหนดจำนวนวันลา และจะได้ค่าจ้างหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ข้อตกลง  –  ทำงานหนึ่งวันแปดชั่วโมงพักผ่อนไม่เกิน 1 ชั่วโมง –   ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ลาป่วยได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง 30 วัน ภายใน1 ปี ลาป่วย 3 วันขึ้นไปต้องใช้ใบรับรองแพทย์และนายจ้างมีสิทธิเรียกใบรับรองแพทย์ ป่วยจริงมีใบแพทย์ไม่ได้รับค่าจ้างร้องพนักงานตรวจแรงงาน- ลาคลอด 90 วันนายจ้างจ่าย 45วันประกันสังคมจ่าย 45 วัน สำหรับผู้ประกันตนหญิง  –  ห้ามเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุตั้งครรภ์ ต้องแจ้งเพื่อปรับเปลี่ยนงานชั่วคราว และยกของหนักไม่เกิน 15 กิโลกรัม – ทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์  พนักงานรายเดือนได้ 1 เท่า/ พนักงานรายวันได้ 2 เท่า –  ค่าล่วงเวลาในวันหยุดประจำสัปดาห์ ตั้งแต่ 17.00 น.เป็นต้นไป ได้ 3 เท่า ทำงาน 1 ชั่วโมง ได้ 3 ชั่วโมง

ค่าชดเชยพิเศษ

หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีความผิด ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยดังนี้

1.ทำงานติดต่อกันครบ120 วันแต่ไม่ครบ 1ปีได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน

2.ทำงานติดต่อกันครบ1ปีแต่ไม่ครบ 3 ปีได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน

3.ทำงานติดต่อกัน3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปีได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน

4.ทำงานติดต่อกัน6 ปีแต่ไม่ครบ 10 ปีได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน

5.ทำงานติดต่อกันครบ10 ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน

เมื่อนายจ้างเลิกจ้างต้องจ่ายวันหยุดพักผ่อนในปีที่ถูกเลิกจ้างในส่วนที่เหลือให้ด้วย  และกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้ร้องพนักงานตรวจแรงงานหรือแจ้งที่กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ เพื่อดำเนินงานต่อไป

นักสื่อสารศูนย์แรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน