องค์กรแรงงานร้องรัฐจัดระเบียบรถโดยสารคนงานให้ปลอดภัย

องค์กรด้านแรงงานเรียกร้องให้ภาครัฐจัดระเบียบความปลอดภัย ตรวจสอบ และเยียวยาผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถบรรทุกแรงงานข้ามชาติชนพลิกคว่ำ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายสิบคน
 
เมื่อเช้าวันที่ 4 เมษายน ได้เกิดเหตุการณ์รถสองแถวที่บรรทุกแรงงานพม่ากว่า 70 คน ถูกรถบรรทุกสิบล้อชนพลิกคว่ำ บริเวณตลาดกุ้ง ต.มหาชัย จ.สมุทรสาคร จนมีผู้เสียชีวิตจนถึงปัจจุบันรวม 16 คน และได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีกเป็นจำนวนมาก 
 
ในช่วงเช้าและเย็นของทุกวัน ภาพรถสองแถวขนาดใหญ่ที่บรรทุกแรงงานพม่าอัดแน่นเต็มคันรถเพื่อเดินทางไปทำงานและกลับที่พัก จอดรับส่งบริเวณริมถนนเป็นภาพที่เห็นได้อย่างชินตาในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร รถสองแถวเหล่านี้บางส่วนเป็นสวัสดิการที่ทางโรงงานจัดไว้เพื่อรับส่งคนงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ในหลายๆ โรงงาน แรงงานจะถูกหักค่าจ้างส่วนหนึ่งสำหรับเป็นค่ารถรับส่ง แต่รถที่ทางโรงงานจัดไว้รับส่งก็ไม่เพียงพอต่อจำนวนคนงาน ทำให้รถรับส่งแต่ละคันต้องบรรทุกคนงานไว้มากกว่า 60 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงเกินปกติและก่อให้เกิดความสูญเสียเกินควรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ แม้ว่ารถสองแถวจะมีคนอัดแน่นเพียงใด แรงงานพม่าเหล่านี้ก็ต้องพยายามเบียดเสียดกันอยู่ในรถดังกล่าวเพื่อไปทำงานให้ทันเวลา เพราะหากไปไม่ทันพวกเขาก็ต้องถูกหักค่าจ้าง ซึ่งนั่นหมายถึงรายได้ที่ต้องลดลง อีกทั้งรายได้ของพวกเขาก็ไม่มากพอที่จะใช้การเดินทางโดยวิธีอื่นที่มีราคาสูงกว่าและนโยบายของภาครัฐยังไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ทำใบขับขี่ได้ 
 
ความสูญเสียในอุบัติเหตุครั้งนี้และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารที่พบเห็นได้ในหลายๆ ครั้งนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดการเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสาร ดังเช่นรถสองแถวคันที่เกิดอุบัติเหตุนี้ ตามกฎหมายเป็นรถประเภทที่มีที่นั่งกำหนดไว้ไม่เกิน 24 ที่นั่ง แต่กลับมีการบรรทุกผู้โดยสารไว้มากกว่า 70 คนรวมทั้งจอดรับส่งผู้โดยสารในเขตห้ามจอด ซึ่งตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ว่า “ในการขนส่งประจำทางหรือการขนส่งไม่ประจำทางระหว่างจังหวัดหรือระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ รับบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งผู้โดยสารที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต” 
 
จากหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งเหตุการณ์ในครั้งนี้ องค์กรตามรายนามด้านล่างมีข้อห่วงใยและข้อเสนอแนะ ดังนี้
 
–  รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด ควรบังคับใช้กฎหมายกับรถโดยสารอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในเรื่องจำนวนผู้โดยสารสำหรับรถโดยสารแต่ละประเภท และจัดระเบียบในการรับส่งคนโดยสารอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยสาธารณะและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก
 
–  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และทายาทของผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะผู้เสียหายที่เป็นแรงงานพม่าที่อาจมีอุปสรรคในการได้รับค่าเสียหาย รวมทั้งสถานทูตพม่าควรเข้ามาช่วยเหลือคนพม่าที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุครั้งนี้ 
 
– หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้ามามีส่วนในการกำหนดมาตรฐานในการจัดสวัสดิการให้กับคนงาน โดยเฉพาะสวัสดิการเรื่องการเดินทางให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง
 
ทั้งนี้องค์กรลงนาม เพื่อเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เครือข่ายผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งเเวดล้อมเเห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มูลนิธิรักษ์ไทย  มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย และโครงการประสานชาติพันธุ์อันดามัน มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////