หยุดแทรกแซง พอช. ยกเลิกม. 44 แบบไม่มีเงื่อนไข

คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสาน เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายองค์กรชุมชนและประชาสังคม ออกแถลงการณ์ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนรี ให้หยุดแทรกแซงการทำงานองค์กรอิสระของภาคประชาชน หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งที่ 11/2559 เรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ นายพลากร วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นั้น ในด้านเครือข่ายสลัม 4 ภาคถือว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการแทรกแซงการทำงานขององค์กรที่ทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนจนอย่างรุนแรง เนื่องจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ถือเป็นหน่วยงานที่เป็นสะพานกลางในการเชื่อมระหว่างภาครัฐ กับประชาชน และองค์กรที่เกิดจากการเรียกร้องของผลักดันของคนจน ที่ทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนจน คนชายขอบในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย การจัดสวัสดิการ และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งคำสั่งดังกล่าวเป็นการแทรกแซงการบริหารงานขององค์กรที่ทำงานให้กับคนจนโดยไม่มีเหตุผลสมควร ถือเป็นการใช้อำนาจที่ขาดความชอบธรรม และไม่เคารพต่อกระบวนการปกติขององค์กร นอกจากนั้น อีกทั้งยังมีคำสั่งหัวหน้าคสช. 71/2559 ให้ยกเลิกสภาพัฒนาการเมือง (สพม.) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมาอีก ดังนั้นเครือข่ายสลัม 4 ภาค ขอเรีกร้องไปยังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี ดังนี้

  1. ขอให้คสช. และรัฐบาลหยุดแทรกแซงการทำงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และองค์กรอื่นๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านการพัฒนาองค์กรชุมชน หรือเชื่อมร้อยขบวนประชาชน
  2. คสช.และรัฐบาลต้องไม่ส่งตัวแทนมารับตำแหน่งผู้อำนายการหรือแม้แต่การรักษาการผู้อำนวยการ พร้อมทั้งปล่อยให้เป็นกระบวนการภายในองค์กรในการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปตามกระบวนการขององค์กร
  3. ขอให้คสช.และรัฐบาลยกเลิกคำสั่งต่างๆในการโยกย้าย และยกเลิกการทำงานของหน่วยงานและองค์กรอื่นๆที่ปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านพัฒนาองค์กรชุมชน หรือเชื่อมร้อยขบวนประชาชนให้องค์กรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับขบวนประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนประชาชนกลุ่มต่างๆจะติดตามการใช้อำนาจในการบริหารงานของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และแสดงจุดยืนต่อสาธารณะ เพื่อดำรงอุดมการณ์ในการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของประชาชน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน