ส่งผู้นำแรงงานฝึกเป็นนักข่าวหวังสื่อให้สังคมรับรู้ปัญหา

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 ทีมนักสื่อสารแรงงานฉะเชิงเทรา จัดอบรมสัมมนาการสื่อสารข่าวแรงงานขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม NHK.หมู่บ้านบูรพา ต. บางวัว  อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ทำสื่อสารด้านแรงงาน โดยมีผู้นำแรงงานให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะหวังให้สังคมได้รับรู้ข่าวสารในเรื่องปัญหาแรงงานที่ถูกปิดกั้นไม่ให้เปิดเผยสู่สังคม ซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อเกิดปัญหาพิพาทแรงงาน หรือมีการประท้วง แรงงานถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุผู้ทำลายเศรษฐกิจและทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเสมอ โดยปัญหาที่ถูกเอารัดเอาเปรียบก็ไม่ถูกนำไปแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
 
ที่ผ่านมาปัญหาด้านแรงงานไม่เป็นที่น่าสนใจของสาธารณะชน เนื่องจากการนำเสนอข้อมูลไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะการนำเสนอของสื่อไม่ตรงประเด็นและผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงมาก ยิ่งเป็นการสร้างภาพในแง่ลบกับแรงงานซ้ำหนักเข้าไปอีก
 
ที่ผ่านมาแรงงานไม่มีนักสื่อสารที่มีทักษะสามารถสื่อปัญหาแรงงานได้ให้สังคมรับทราบได้  ทีมงานนักสื่อสารแรงงานฉะเชิงเทราเห็นความสำคัญของการพัฒนาการทำสื่อเพื่อเปิดช่องทางการส่งด้านข้อมูลและปัญหาแรงงานออกสู่สาธารณะให้เป็นที่รับรู้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น
 
อรรถพล   พรหมมา  นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์แรงงานฉะเชิงเทรา รายงาน