สู่ทศวรรษใหม่ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

 

สู่ทศวรรษใหม่ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

แม้วันนี้เราจะยังไม่บรรลุเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพให้ปรากฏเป็นจริง แม้วันนี้เสียงของเราจะยังดังไม่เพียงพอที่จะบอกให้สังคมนี้ได้รับรู้ถึงปัญหาที่แรงงานเผชิญอยู่ แม้วันนี้พลังของเราจะยังไม่มากพอที่จะหยุดยั้งการกดขี่เอารัดเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ได้ แต่พวกเราจะไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ และจะไม่ยอมให้ผู้ใช้แรงงานในประเทศนี้ต้องเป็นฝ่ายถูกกระทำแต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไป มาร่วมกันปฏิบัติภารกิจทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเป็นเอกภาพให้กับ “คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย” เพื่อเป็นองค์กรสามารถปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์ของแรงงานในประเทศนี้ให้จงได้