สิทธิเสรีภาพชุมชนท้องถิ่นภายใต้ม. 44

20160117_160545

จากสถานการณ์ที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้อ้างถึงสาเหตุในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขยะล้นเมือง การกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น จึงได้ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมาสองฉบับคือ คำสั่งที่ 3/2559 โดยมีสาระสำคัญเป็นเรื่องของการยกเว้นการบังคับใช้กฎกระทรวง ประกาศกรมโยธาธิการที่เกี่ยวกับผังเมือง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ10 จังหวัด คือตาก เชียงราย มุกดาหาร นครพนม หนองคาย สระแก้ว ตราด สงขลา นราธิวาส กาญจนบุรี ส่วนคำสั่งที่ 4/2559 เป็นเรื่องกิจการที่สามารถตั้งขึ้นได้ โดยรับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผังเมือง ได้แก่โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตก๊าซ คลังน้ำมัน โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสีย บำบัดน้ำเสีย โรงงานคัดแยก ฝังกลบสิ่งปฏิกูล โรงงานหลอมโลหะหรืองานรีไซเคิลต่างๆ

คำสั่งทั้ง 2 ฉบับ ได้สร้างความไม่สบายใจให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด และพื้นที่ซุปเปอร์คัสเตอร์ ตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งแต่เดิมหากจะมีการก่อสร้างใดๆไม่ว่า จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจการตามคำสั่งที่ 4/2559 จะต้องมีการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนหรือ ประชาชนที่รับผลกระทบ จากการก่อสร้างกิจการเหล่านั้นก่อน แต่คำสั่งนี้อาจตัดวงจรการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไป โดยข้อที่น่ากังวลเกี่ยวกับ เรื่องทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่เอื้อประโยชน์ต่อนักลงทุน กลไกทางกฎหมายที่ถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับนโยบายทางเศรษฐกิจ ปัญหาการจัดสรรน้ำระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือนและภาคเกษตรกรรม การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ การขยายสิทธิการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ กลไกการใช้อำนาจของรัฐบาลโดยเฉพาะมาตรา 44 ที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และอาจลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งควรจะมีสิทธิในการร่วมตัดสินใจต่อนโยบายที่อาจส่งผลกระทบต่อตนเอง

น้ำ

การอ้างถึงความมั่นคงทางพลังงาน อนุญาตให้สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้า โดยคิดถึงเพียงพลังงานที่จะนำมาให้ภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการขยายการลงทุน แต่ไม่ได้คำนึงถึงการจัดสรรพลังงานให้กับภาคเกษตรกร  เช่นการห้ามชาวนาทำนาปรัง โดยอ้างปัญหาภัยแล้ง แต่น้ำกลับถูกดึงไปใช้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอ อ้างถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่กลับอนุญาตให้มีการฝังกลบขยะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพดิน การตั้งโรงงานหลอมโลหะหรืองานรีไซเคิลต่างๆ ที่ผลกระทบด้านอากาศ  อ้างปัญหาขยะล้นเมืองโดยอนุญาตให้ตั้งโรงงานกำจัดขยะ โรงงานผลิตก๊าซ ซึ่งอาจส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นกับประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆได้

รัฐบาลชุดนี้มีเจตนารมณ์ชัดเจนว่า จะ เข้ามาเพื่อต้องการสร้างระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในชาติ ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่ ยังมีปัญหาทางความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และต้องเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัส นับว่าเป็นเจตนาที่น่ายกย่องในความเสียสละของท่านผู้นำ แต่ที่ท่านเริ่มปฏิรูประบบแผนที่ให้เป็นมาตรฐานเดียว เริ่มนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซุปเปอร์ครัสเตอร์ และการยืดอายุการถือครองที่ดินของต่างชาติและการออกคำสั่งทั้งสองฉบับ ดูจะขัดกับเจตนารมณ์ที่ท่านเข้ามาแก้ปัญหาประเทศ เพราะประชาธิปไตยอำนาจต้องเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน เมื่อประชาชนต้องอยู่ในฐานะที่ต้องทำตามคำสั่งเพียงอย่างเดียวจึงใช่ประชาธิปไตย เพราะคำสั่งทั้งสองฉบับของหัวหน้าคสช.นั้นมัดมือมัดปากประชาชนส่วนใหญ่ แต่กลับจับโอนอัดผลประโยชน์ให้กับนักลงทุน ประชาชนกลุ่มน้อยผู้ทรงอิทธิพลสำหรับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้

ยาจกปู