สารคดีเสียง ประชาธิปไตยและสิทธิแรงงาน

ตอนที่ 01 การเมืองคืออะไร

 ตอนที่ 02 ประชาธิปไตยคืออะไร

ตอนที่ 03.1 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทยตอนที่ 10.2 ปัญหาระบบแรงงานสัมพันธ์ไทย

ตอนที่ 03.2 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทย

ตอนที่ 03.3 กบฎ ปฏิวัติ รัฐประหาร ในประเทศไทย

ตอนที่ 04.1 จักสืบสานเจตนารมณ์

ตอนที่ 04.2 จักสืบสานเจตนารมณ์

ตอนที่ 05.1 แรงงานยุคโลกาภิวัฒน์

ตอนที่ 05.2 แรงงานยุคโลกาภิวัฒน์

ตอนที่ 06 รัฐสวัสดิการ

ตอนที่ 07.1 อนุสัญญา ILO 87-98

ตอนที่ 07.2 อนุสัญญา ILO 87-98

ตอนที่ 08.1 หลักการพื้นฐานประชาธิปไตย

ตอนที่ 08.2 หลักการพื้นฐานประชาธิปไตย

ตอนที่ 09 แนวคิดประชาธิปไตยในการทำงาน

ตอนที่ 10.1 ปัญหาระบบแรงงานสัมพันธ์ไทย

ตอนที่ 10.2 ปัญหาระบบแรงงานสัมพันธ์ไทย