สหภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส์ แก้ไขข้อบังคับเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์

Untitled-2

สหภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 19/2558 ณ ชมรมศูนย์การเรียนรู้ตำบลหอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อแถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 67 คน และมีการแก้ไขข้อบังคับสหภาพแรงงานเรื่องการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่ความเข้มแข็งขององค์กร รวมถึงสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นของสมาชิก

นางสาวดาวเรือง ชานก ประธานสหภาพแรงงานแอล ที ยู แอพพาเรลส์ ได้ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของสหภาพฯ 1.ค่าสมัครสมาชิกจาก 30 บาทเพิ่มเป็น 50 บาท สมาชิกในที่ประชุมมีมติให้แก้ไขเพิ่มค่าสมัครสมาชิกเป็น 50 บาท 2.ค่าบำรุงสมาชิกเดือนละ 20 บาท ที่สหภาพจัดเก็บจากสมาชิกอยู่ขณะนี้ผ่านมา 19 ปีแล้ว เมื่อก่อนองค์กรมีสมาชิกเกือบ 500 คน จึงมีรายได้เพียงพอที่จะใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกได้ แต่ปัจจุบันสหภาพฯมีสมาชิกเพียง 80 กว่าคน จากคนงานทั้งหมด 200 กว่าคน ซึ่งมีแรงงานข้ามชาติเกือบครึ่งหนึ่ง และการสื่อสารกันก็ลำบากแรงงานข้ามชาติยังไม่เข้าใจเรื่องการรวมตัว ทำให้องค์กรต้องแก้ไขการจัดเก็บค่าบำรุง เพื่อให้มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการองค์กร และได้นำเสนอการเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคิคจากฐานค่าจ้างของแต่ละคนคูณด้วย วันทำงาน 26 วัน คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งการจัดเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์สมาชิกจะจ่ายค่าบำรุงให้กับองค์กรไม่เท่ากันแล้วแต่ค่าจ้างของแต่ละคน

Untitled-3Untitled-1

 

การที่สหภาพขอแก้ไขค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะไม่ต้องมาขอมติอีกหากมีการปรับขึ้นค่าจ้างเงินค่าบำรุงก็จะต้องปรับขึ้นโดยอัตโนมัติตามฐานรายได้ของแต่ละคน และได้ชี้แจงตารางเทียบการจัดเก็บค่าบำรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 1.เก็บค่าบำรุง 0.5 เปอร์เซ็นต์ 2.เก็บค่าบำรุง 0.75 เปอร์เซ็นต์ 3.เก็บค่าบำรุง 1 เปอร์เซ็นต์ สมาชิกในที่ประชุมมีมติให้จัดเก็บค่าบำรุง 0.5 เปอร์เซ็นต์ และการจัดเก็บต้องทำการสำรวจค่าจ้างของสมาชิกก่อนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บ เพราะองค์กรของเราคงไม่มีรายได้มากพอที่จะไปจ้างให้ธนาคารหักค่าบำรุงสมาชิกให้ ดังนั้นสหภาพจึงต้องบริหารจัดการเองบนพื้นฐานที่สามารถทำได้ และสมาชิกสหภาพแรงงานได้สอบถามเรื่องสิทธิประกันสังคม กรณีสงเคราะห์บุตรที่ออกมาใหม่ ประธานได้ชี้แจงสิทธิเดิมสำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นใช้สิทธิก่อนที่จะมีการออกระเบียบใหม่มา ผู้ประกันตนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาท โดยโอนเข้าบัญชีให้ทุกเดือน และระเบียบที่ออกมาใหม่บังคับใช้ในปี 2558 สำหรับผู้ประกันตนที่ยื่นสิทธิสงเคราะห์บุตร ทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายสิทธิให้ 2 เดือนต่อครั้งได้รับ 800 บาท ก็ได้รับเท่ากันเพียงแต่ขยายระยะเวลาในการจ่ายสิทธิออกไป

นักสื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่