สหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์ ส่งกรรมการเรียนสื่อ

20150609_115803

สหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์ จัดพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารแรงงาน หวังสร้างงานประชาสัมพันธ์องค์กรให้สมาชิก และสังคม

จากการปรับโครงสร้างของกรรมการสหภาพแรงงาน วาย เอส ภัณฑ์ ในแต่ละชุดแต่ละสมัย สหภาพแรงงานยังขาดการประชาสัมพันธ์ ในการสื่อสารให้กับสมาชิกในทุกๆด้าน จึงเป็นที่มาของการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารแรงงานให้กับกรรมการสหภาพแรงงานแต่ละฝ่ายในวันที่่ 9 มิถุนายน 2558 ในครั้งนี้

20150609_11580820150609_095735

โดยมีกำหนดการเป็น2ช่วง 1. วันที่9-10 มิถุนายน 2558 หัวข้อเรื่อง ทักษะการเขียนข่าวเบื้องต้น 2. วันที่16-17 มิถุนายน 2558 หัวข้อเรื่อง การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์-วีดีโอ

นาย วินัย ติ่นโตนด ประธานสหภาพแรงงาน วาย เอส ภัณฑ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสื่อสารขององค์กรเป็นอย่างมาก จึงได้ส่งตัวแทนในแต่ละฝ่ายมาศึกษาเรียนรู้สื่อในหัวข้อเรื่อง ทักษะการเขียนข่าวเบื้องต้น การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการผลิตสื่อวีดีโอ

20150609_11584720150609_095707

โดยมีตัวแทนในแต่ละฝ่ายดังนี้
1 นาย อำนาจ ภูมิถาวร รองประธานฝ่ายแรงงานสัมพันธ์
2 นาย นพดล ผ่องคณะ รองเลขาธิการ
3 นาย สำเริง พิมเสน กรรมการฝ่ายวิชาการ
4 นาย ศักดิ์ชัย ร้ายไธสง เหรัญญิก
5 นางสาว พัชราภา ถิ่นมานัด กรรมการฝ่ายสตรี

ซึ่งในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 09.30น.ถึงสถานที่อบรม พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ในการเรียนรู้ทักษะการเขียนข่าวเบื้องต้น มี 5 หัวข้อหลักดังนี้

1. รูปแบบการเขียนข่าว
2. องค์ประกอบข่าว
3. คุณค่าของข่าว
4. คุณภาพของข่าว
5. จมูกข่าว(ต้องได้กลิ่นข่าวอยู่เสมอ)

โดยสรุปข่าวต้องสด ใหม่ และต้องมีการนำเสนอออกไปสู่สังคม ทั้งภายในองค์กร ภายนอกองค์กรแล้วแต่เรื่อง และต้องมองทุกอย่างให้เป็นข่าวอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็ก การนำเสนอเรื่องราวเพื่อให้เกิดการแก้ไข หรือเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน เรื่องๆหนึ่งอาจสามารถเป้นตัวแทนของคนอีกหลายคนที่มีปัญหา หรือประเด็นเดียวกันที่ต้องการหาทางออกร่วมกัน

นักสื่อสารแรงงานสหภาพแรงงานวาย เอส ภัณฑ์ รายงาน