สหภาพแรงงาน เสนอคนในการรถไฟเป็นผู้ว่า

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ ยื่นรมต.คมนาคมสรรหาผู้ว่าคนใน แจงไม่มีเจตนากีดกันคนนอกด้วยงานรถไฟมีเทคนิคเฉพาะหลายด้าน

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธาน สร.รฟท. ได้เข้ายื่นหนังสือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) เรื่อง การพิจารณาคัดสรรผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้พิจารณาจากคนภายในการรถไฟฯ โดยมีนายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการฯ มารับหนังสือ

โดยสาระสำคัญใน เจตจำนงของ สร.รฟท. ที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่ ต้องเป็น “คนใน” นั้น ด้วยในสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังทุ่มงบประมาณในการปฏิรูประบบการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เป็นระบบหลักของการขนส่งของประเทศ โดยเฉพาะในโครงการสำคัญต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงจำเป็นต้องสรรหาบุคคลที่มาทำหน้าที่สูงสุดเป็นผู้นำองค์กรจึงจำเป็นต้องได้คนที่รู้จริง เข้าใจ ในการบริหารงาน บริหารบุคลากร เข้าในวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดีและสามารถทำงานได้ทันที มีการสนับสนุนจากภายใน สร.รฟท.จึงขอยืนยันในหลักการเดิมคือ “ต้องการคนที่เติบโตจากภายในของการรถไฟฯ”เข้ามาเป็นผู้ว่าการรถไฟคนใหม่ ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน

สร.รฟท.มิได้เจตนาที่จะไปกีดกันบุคคลจากภายนอกซึ่งเชื่อว่าแต่ละคนมีความรู้มีความสามารถของตนในแต่ละด้าน แต่การรถไฟฯเป็นองค์ที่ใหญ่มีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับหน่วยงาน สังคม ชุมชน มากมายทั่วประเทศ หากได้คนนอกเข้ามาเป็นผู้ว่าการฯ กว่าจะเรียนรู้เข้าใจงานที่มีเทคนิคเฉพาะหลายด้านทั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบทางและราง ระบบอาณัติสัญญาณ ล้อเลื่อน การบริการโดยสารและสินค้า กว่าจะเข้าใจงาน เข้าใจคน เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรก็ต้องใช้เวลา ซึ่งต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้

และสถานการณ์เร่งด่วนคือ โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ที่จะเปิดให้บริการประมาณปี 2564 การก่อสร้างระบบรถไฟทางคู่จะแล้วเสร็จในปี 2565 โครงการรถไฟความเร็วสูง และการปรับปรุงพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการคนที่เข้าใจ และรู้จริงคือ “คนภายใน” เข้ามาเป็นผู้นำสูงสุดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่องานต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี