สหภาพฯจัดอบรมสมาชิกใหม่ หวังเข้าใจบทบาทหน้าที่

pana

สหภาพแรงงานพานาโซนิค จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจบทบาทสหภาพแรงงาน เรื่องสิทธิ สวัสดิการ พร้อมวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สหภาพแรงงานพานาโซนิค นิคมฯเวลโกรว์ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา ให้ความรู้กับสมาชิกใหม่ จากปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรื่องสมาชิกไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ ของกรรมบริหารหรือหน้าที่ของสมาชิก หรือบางคนยังไม่เห็นความสำคัญของการเป็นสมาชิกสหภาพ และยังมีคำถามที่เกิดขึ้นอยู่เสมอว่า สหภาพแรงงานช่วยเหลือสมาชิกได้ จริงหรือไม่ ทำไมต้องจ่ายค่าบำรุงทุกเดือน สิทธิหน้าที่ของสมาชิกเป็นอย่างไร และทำไมทำงานเหมือนกันที่เดียวกัน แต่ได้รับสวัสดิการไม่เหมือนกัน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แรงงานมีอะไรบ้าง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นสะท้อนมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สภาพจัดขึ้นน้อยมากหรือแม้แต่การประชุมใหญ่สามัญประจำปียังไปกันไม่ครบ

pana1

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถตอบคำถามที่มีข้อข้องใจ เกี่ยวกันสหภาพ ฝ่ายการศึกษาและวิจัย สหภาพแรงงานพานาโซนิค จึงได้นำปัญหามาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับสมาชิก ตั้งแต่แรกเริ่มสมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง สิทธิ ประโยชน์ ประวัติสหภาพ ในช่วงเวลาพักกลางวัน 12.00 น-13.00 น จำนวน 20 คน ที่ห้องประชุมสหภาพแรงงาน และมีการจัดอาหารไว้เลี้ยงด้วย

นายชยภัทธ ชาธิโย ฝ่ายการศึกษาและวิจัย สหภาพแรงงานพานาโซนิค กล่าวว่า อยากให้เข้ามาปรึกษาสหภาพได้ถ้ามีปัญหา เพาระทุกคนคือสหภาพแล้ว ซึ่งดูสมาชิกทุกคนก็ยิ้มรับด้วยความยินดีจึงกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดอบรม

นายอรรถพล พรมหา รองเลขาธิการผู้ให้การอบรมกล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าเป็นไปได้อยากให้ฝ่ายการศึกษาจัดอบรมให้ความรู้สมาชิกเก่าๆด้วยเพื่อจะได้เป็นการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

นักสื่อสารแรงงานกลุ่มเวลโกร์ว รายงาน