สหภาพคนทำงานยื่น 11 ข้อ พิจารณางบประมาณ65 ลดความเดือดร้อนประชาชน

วันที่ 22 มิถุนายน 2564สหภาพคนทำงานได้รวมตัวกันบริเวณประตู 4 หน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อข้อเรียกร้อง 11 ข้อ เพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อรัฐบาลพลเอกประยุทธิ์ จันทรโอชา โดย นางสาวธนพร วิจันทร์ และนายฉัตรชัย พุ่มพวง ตัวแทนสหภาพคนทำงาน ได้อ่านข้อเรียกร้องจำนวน 11 ข้อ ว่าด้วยการพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อลดภาระความเดือดร้อนของประชาชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้ ตัวแทนสหภาพแรงงาน Triumph ก็ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนติดตามค่าชดเชยหลังถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วย ซึ่งนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวขณะเป็นตัวแทนรับมอบหนังสือว่า “นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและรับฟังประชาชนเสมอ” ทั้งนี้ ธนพรย้ำว่า “นายกต้องรับฟังอย่างแท้จริง โดยถ้าข้อเรียกร้องไม่คืบหน้าจะมาติดตามข้อเรียกร้องอีกครั้งอย่างแน่นอน”

 

โดยข้อเรียกร้อง 11 ข้อ ของ #สหภาพคนทำงาน เพื่อพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อลดภาระความเดือดร้อนของประชาชนและกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้
1. ชดเชยรายได้พื้นฐานแก่แรงงานทุกคนในประเทศ ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป และยกเลิกมาตรการตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน
2. ชดเชยรายได้ของคนที่ต้องหยุดกิจการ-หยุดงานชั่วคราวตามคำสั่งรัฐ รวมถึงเพิ่มการชดเชยรายได้จากการถูกเลิกจ้าง
3. ชดเชยรายได้ให้ผู้ประกันตน ม.33 กรณีนายจ้างสั่งหยุดงานชั่วคราวตาม ม.75 โดยให้นายจ้างจ่ายเงิน 75% และรัฐจ่าย 25%
4. ชดเชยเงินสมทบให้ผู้ประกันตน ม.39 และ 40 โดยให้รัฐจ่ายสมทบแทนผู้ประกันตน 100%
5. ชดเชยเงินสมทบในกลุ่มแรงงานภาคการเกษตร กลุ่มคนทำงานอิสระ กลุ่มคนทำงานกลางคืน และกลุ่มอื่นที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้เข้าสู่หลักประกันสังคม
6. ชดเชยเงินสมทบให้กลุ่มแรงงานในธุรกิจส่งอาหาร-พัสดุ พนักงานทำความสะอาด พนักงานนวด ฯลฯ ในธุรกิจแพลตฟอร์มที่ถูกเรียกอย่างผิดๆ ว่า ‘พาร์ทเนอร์’ ให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม โดยให้แพลตฟอร์มเป็นผู้จ่ายเงินสมทบในฐานะนายจ้าง


7. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาต หรือต่อใบอนุญาตทำงาน วีซ่า การตรวจสุขภาพ และค่าธรรมเนียมอื่นของแรงงานข้ามชาติในช่วงโควิด
8. ชดเชยการพักหนี้ กยศ. แก่นักเรียน ผู้กำลังจะจบการศึกษา และคนทำงานที่เป็นหนี้ กยศ.
9.ชดเชยการพักหนี้ให้ประชาชนอย่างน้อย 1 ปี เช่น หนี้สินส่วนบุคคล หนี้บ้าน หนี้รถ หนี้ธนาคาร ฯลฯ
10. ชดเชยค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก และการศึกษาของเด็กแบบถ้วนหน้า และมีมาตรการพิเศษเพื่อบิดา มารดาที่ต้องเลี้ยงดูบุตรหลานหรือดูแลผู้สูงอายุโดยลำพัง
11. ชดเชยและควบคุมราคาสินค้าในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ฯลฯ ที่ราคาสูงมากในปัจจุบัน


พร้อมเสนอให้พิจารณาดำเนินการอย่างจริงจังในการเก็บภาษีวามมั่งคั่งจากบุคคลที่มีเงินฝาก เงินลงทุน และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นประชาชนผู้มั่งคั่งเพียง 1% ในประเทศ ท่ามกลางสภาวะวิกฤตในปัจจุบัน รัฐบาลต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณประเทศ ลดภาระค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือประชาชนและคนทำงาน 99% ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อให้เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

หมายเหตุ : ข่าวและภาพhttps://www.facebook.com/WorkersUnionThailand