สส.รับหลักการพ.ร.บ.ประกันสังคมวาระ 1 พร้อมแต่งตั้ง 2 ผู้นำเป็นกรรมาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการวาระ 1 ร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ทั้งฉบับคณะรัฐมนตรีและสมาชิกฯเสนอรวม 4 ฉบับ)

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญทั่วไป) ณ ตึกรัฐสภา เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. มีนายชัย ชิดชอบ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 ปีที่ 3 ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีก 3 ฉบับ ขึ้นมาพิจารณาร่วมด้วย คือ (1) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งนายสถาพร มณีรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ร่างบูรณาการแรงงาน)  (2) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ร่างบูรณาการแรงงาน) (3) ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งนายนคร มาฉิม กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ร่างบูรณาการแรงงาน)

ทั้งนี้ที่ประชุมมีสมาชิกฯ อภิปรายอย่างกว้างขวาง จนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ พร้อมกันไป และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 36 คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา

คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย

1.       นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน
2.       นายชีวเวช เวชชาชีวะ
3.       นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
4.       นายปั้น วรรณพินิจ
5.       นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย
6.       นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
7.       นายสถาพร มณีรัตน์
8.       นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
9.       นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
10.   นายสุชาติ ลายน้ำเงิน
11.   นายทองดี มนิสสาร
12.   นายชลน่าน ศรีแก้ว
13.   นายสุทธิชัย จรูญเนตร
14.   นายกิตติ สมทรัพย์
15.   นางสาวพรพิมล ธรรมสาร
16.   นายอนุสรณ์ ปั้นทอง
17.   นายชัยสิทธิ์ สุขสมบูรณ์
18.   นางผุสดี ตามไท
19.   นายอสิ มะหะมัดยังกี
20.   นายสุกิจ อัถโถปกรณ์
21.   นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ
22.   นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์
23.   นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล
24.   นายประพนธ์ นิลวัชรมณี
25.   นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ
26.   นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์
27.   นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์
28.   นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
29.   นายณัชพล ตันเจริญ
30.   นายศุภรักษ์ ควรหา
31.   นายอุดร ทองประเสริฐ
32.   นายนรพล ตันติมนตรี
33.   นายนิติวัฒน์ จันทร์สว่าง
34.   นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
35.   นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
36.   นายมุข สุไลมาน

กำหนดการแปรญัตติภายใน 7 วัน

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ รายงาน