สร.รฟท.ยื่นนายก ขอหลักฐานวิสัยทัศน์ว่าที่ผู้ว่ารถไฟ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

สหภาพแรงงานรถไฟยื่นนายกรัฐมนตรี ขอหลักฐานแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครว่าฯ พร้อมเตรียมแถลง 19 ก.พ.63 หลังบอร์ดให้ข่าวคนนอกคะแนนนำ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล นายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เข้าพบนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ขอข้อมูล เอกสารและการบันทึกเสียงการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ หลังประธานกรรมการรถไฟฯ(บอร์ด)นายจิรุตม์ วิศาลจิตรให้สัมภาษณ์ว่าคนนอกคะแนนนำคนในห่างกัน 2-3 คะแนน ทำให้ สร.รฟท.และพนักงานการรถไฟฯเกิดข้อสงสัยว่า บุคคลภายนอกจะรู้และเข้าใจงานของการรถไฟฯดีกว่าบุคคลภายในได้อย่างไร และเมื่อพิจาณาจากคุณสมบัติประจำตำแหน่งของผู้ที่จะมาเป็นผู้ว่าการถไฟฯ ที่ระบุว่าต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และจัดเจนเกี่ยวกับการรถไฟ การขนส่ง วิศวกรรม พาณิชยกรรม การเศรษฐกิจ หรือการเงิน มีวิสัยทัศน์และแนวคิดในการพัฒนากิจการรถไฟ ให้เจริญก้าวหน้า มีความทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการขนส่งระบบรางทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ สะดวก ตรงต่อเวลา และปลอดภัย รวมถึงมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงขอให้นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ เรียกหลักฐานการแสดงวิสัยทัศน์จากคณะกรรมการรถไฟเพื่อรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบและพิจารณาอย่างรอบคอบในการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟฯคนใหม่

นายสาวิทย์ฯประธาน สร.รฟท.กล่าวว่าโดยจุดยืนและเจตนารมณ์ของ สร.รฟท.และพนักงานการรถไฟฯนั้น ต้องการบุคคลภายในมานั่งเป็นผู้ว่าการฯ เพราะบอร์ดทั้งหมดก็เป็นบุคคลที่มาจากภายนอกและมีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอยู่แล้ว ดังนั้นผู้ว่าการฯจึงต้องการให้เป็น “คนใน” เพราะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์และสามารถทำงานได้ทันที ไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนรู้งาน แต่เมื่อผลการแสดงวิสัยทัศน์ออกมาอย่างที่ประธานบอร์ดให้สัมภาษณ์ จึงขอให้ประธานบอร์ด เปิดเผยข้อมูล รายละเอียด การบันทึกเสียงในการแสดงวิสัยทัศน์ให้พนักงานการรถไฟฯและสาธารณชนได้รับทราบ เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ของการรถไฟฯ ซึ่งทาง สร.รฟท.จะเปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.ที่ทำการสหภาพฯ ถนนวิภาวดีรังสิต(ติดกับสวนรถไฟ)แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ