สร.ดาร์นิลี่ฯจับมือนายจ้างแก้ไขปัญหายาเสพติด

สร.ดาร์นิลี่ฯจับมือนายจ้างแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้( 16 พฤศจิกายน 2553) เวลา 15.00น. สหภาพแรงงาน ดาร์นิลี่ สัมพันธ์ร่วมกับฝ่ายบริหารฯ ร่วมประชุมและกำหนดแนวทางในการป้องปรามและการแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในโรงงาน โดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงานให้หมดไปภายใน 2 ปี

การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงงานครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงาน ดาร์นิลี่ สัมพันธ์และบริษัทฯที่ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดร่วมกันและปัญหายาเสพติดที่แผ่ระบาดอยู่ในโรงงานนั้นสร้างปัญหาเป็นอย่างมากให้กับบริษัทฯและคุณภาพชีวิตของพนักงานและความเข็มแข็งของสถาบันครอบครัวของพนักงาน สหภาพแรงงานฯและบริษัทฯจึงมีนโยบาย ให้บริษัทเข้าร่วมโครงการ “โรงงานสีขาว” ของกระทรวงแรงงาน

โดยมี วัตถุประสงค์หลัก คือ  การได้ช่วยเหลือพนักงานผู้หลงผิด ได้ช่วยเหลือครอบครัวของพนักงานดังกล่าว ทำให้สังคมดีขึ้น สุดท้าย จะได้บุคลากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบริษัทและสังคมต่อไปและได้กำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมร่วมกันโดยให้ความสำคัญ ในการทำกิจกรรมส่งเสริมในด้านต่างๆ,การอบรมให้ความรู้,และการป้องปรามให้เป็นโรงงานปลอดยาเสพติด 100 %

นาย พัสกร หิรัญดิลกกุลประธานกรรมการโครงการโรงงานสีขาว กล่าวต่อที่ประชุม “การทำโครงการโรงงานสีขาวในครั้งนี้และเป้าหมายในการดำเนินโครงการในครั้งนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยกรรมการทุกท่าน เพราะบริษัทฯไม่สามารถดำเนินการได้เพียงฝ่ายเดียว”

นาย สราวุธ ขันอาสา ประธานสหภาพแรงงานฯและกรรมการโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการฯนี้ สหภาพแรงงานได้ผลักดัน เพราะได้เล็งเห็นปัญหายาเสพติดที่แผ่ระบาดอย่างหนักในช่างที่ผ่านมา ทำให้เกิดปัญหามากมาย เช่น การลักขโมยทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งทำให้บริษัทเสียหายซึ่งมีมูลค่ารวมแล้วหลายสิบล้านบาทต่อปี ปัญหาการขาดแคลนพนักงานที่มีคุณภาพและปัญหาครอบครัวของพนังงานที่มีแนวโมสูงขึ้น และหวังว่ากรรมการทุกท่านจะช่วยกันผลักดันโครงการนี้ให้บรรลุดังเป้าหมายที่ได้ร่วมกันกำหนดเอาไว้”                                                                             

นาย สราวุธ ขันอาสา นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์แรงงาน ชลบุรี-ระยอง