สรุปการประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงานครั้งที่ 4

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. จัดโดยโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ณ ห้องประชุมศุภชัย ศรีสติ มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

การมีส่วนร่วมในการจัดงานสมัชชาแรงงาน 13 มกราคม 2554

นายมงคล ยางงาม ศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ นครปฐม-สมุทรสาคร เล่าถึงการดำเนินงานว่าได้มีการนำเอกสารหลังจากได้รับไปเดินแจกในพื้นที่ ติดผ้าป้ายรณรงค์ ทำให้เกิดกระแสความต้องการเข้าร่วมในเวทีมากขึ้นจากเดิมมีผู้เสนอตัวมาร่วมงานเพียง 60 คนเพิ่มเป็น 100 กว่าคน

ที่กลุ่มมีการจัดการแสดงนิทรรศการมีชีวิต โดยมีการฝึกซ้อมกันภายในกลุ่ม มีการจัดทำข่าวนักข่าวพลเมืองส่งไปและได้ออกอากาศ เกิดความตื่นตัวของคนงานที่มาร่วมฝึกซ้อมและแสดงเขียนข่าวเรื่องหมอถอนฟันผิดซี่ จากการทำงานร่วมกันในกลุ่มทำให้เกิดกระแสการทำงานประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มมากขึ้น

นายสมบูรณ์ เสนาสี ศูนย์เชิงเทรา เล่าว่าเมื่อรับเอกสารแผ่นพับ โปสเตอร์ และป้ายไวนิ่วไปแล้วก็ได้มีการแบ่งทีมทำงานใช้รถกระขจายเสียงรณรงค์ภายในพื้นที่ มีคนสนใจเข้ามาขอเอกสาร พูดคุยซักถามเรื่องประกันสังคม และมีคนเสนอมาร่วมงานเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน มีการทำข่าวสัมภาษณ์เรื่องประกันสังคม

นางสาวสวรรยา  ผดาวัลย์ ศูนย์สระบุรี เล่าว่าได้นำแผ่นพับไป 1,500 แผ่น และมีป้ายรณรงค์ จากนั้นได้มีการประชุมทีมทำงานสื่อสารในพื้นที่แบ่งตารมสหภาพแรงงานไปช่วยกันแจก ซึ่งก็ได้แจกวินมอเตอร์ไซต์ ซึ่งทางคนขับก็เอาไปช่วยแจกอีก ซึ่งผลคือเขาสนใจมากและอยากมีส่วนร่วมกับประกันสังคม คิดว่าหากมีแผ่นพับทางความรู้จะไปให้ทางวิน ช่วยแจกเพิ่มอีกแรง ยังไปแม่ค้าตลาดนัด

ในวันงานทางนักสื่อสารมีการกระจายตามกลุ่มเพื่อทำหน้าที่นักสื่อสารมีการเขียนข่าวส่งส่วนกลาง ซึ่งก่อนหน้าการจัดงานมีการสัมภาษณ์ส่งข่าวด้วย

นายธัญญา สายสิน ศูนย์ปทุมธานี รายงานว่าทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯยังไม่ได้มีการทำงานเป็นทีม ยังคงต้องอบรมเพิ่ม ซึ่งตนเองไม่ค่อยมีเวลา ไม่รู้ว่าทางกลุ่มฯมีการดำเนินงานอะไรบ้าง ได้คุยกับบี (สุชิลา ลืนคำ)บ้างรู้ว่าบีรับผิดชอบเรื่องการกระจายงานประชาสัมพันธ์ และขณะนี้กำลังหาคนเพิ่มในการอบรมใหม่อีกครั้ง

นางสาวอัยยลักษณ์ เหล็กสุข ศูนย์ชลบุรี-ระยอง รายงานว่า ทางกลุ่มได้มีการนำเอกสารที่รับไปเดินแจกตามตลาดนัด โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างทีมนักสื่อสารกับเจ้าหน้าที่จัดตั้งกรรมการกลุ่ม แบ่งเป็น 2 จุดใหญ่คือ ตลาดปลวกแดง กบตลาดปากหม่อม ซึ่งมีคนงานเยอะมาก มีการให้คำปรึกษาให้การศึกษาไปพร้อมกับแจกเอกสารด้วย

เนื่องจากทางศูนย์ฯมีปัญหาเรื่องการทำงานที่ยังรวมกันไม่ได้ ปัจจุบันได้มีการประชุมกันโดยมีคุณจรัญ ก่อมขุนทด และคุณสมศักดิ์ สุขยอดและทีมสื่อคนอื่นๆ ซึ่งสรุปว่า มอบหมายให้คุณสราวุธ ขันอาสา เป็นบรรณาธิการ โดยคุณสมศักดิ์กับคุณจรัญจะช่วยกันดูแลด้วย ตอนนี้ก็มีการวางแผนการบริหารงาน กำลังมีการจัดทำวารสารข่าวกลุ่มภาคตะวันออก และให้ทางสราวุธตัดต่อวีดีโอข่าวส่งเพื่อให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ แต่ผลจากการอบรมนักสื่อสารเป็นผลดีกับกลุ่มมากกลุ่มสามารถทำสื่อให้ชุมชนเข้าใจแรงงานมากขึ้น จากการชุมนุมของคนงานและการเดินเท้าของคนงานได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชุมชนที่ผ่าน

รายงานสรุปเรื่องการเงิน

นางสาวสุมาลี  ลายลวด เจเหน้าที่การเงินรายงานการเงินว่าได้มีการโอนเงินงวดแรกให้กับศูนย์แรงงาน 7 แห่ง จากทั้งหมด 9 แห่ง งวดที่ 2 โอนไปให้ศูนย์ 4 แห่ง ศูนย์ที่ได้รับเงินครบคือ อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ นครปฐม-สมุทรสาคร สระบุรี  ฉะเชิงฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ ครั้งละ 4,000 บาท ศูนย์ที่ทำงานและได้รับงบประมาณครบทั้งการเขียนข่าว วีดีโอ ทำจดหมายข่าว คือศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่นครปฐม-สมุทรสาคร คือครบทั้ง 2 เดือน ทำวีดีโอแล้ว 2 เรื่อง

ส่วนในเดือนนี้กลุ่มอื่นๆขอยังไม่รับงบเพิ่มขอทำงานส่งให้ครบก่อน ที่ประชุมมติเห็นชอบ

นายสมบูรณ์ เสนาสี เสนอว่าเนื่องจากทางศูนย์ฯยังไม่มีความพร้อมในการทำงานข่าวให้ครบทั้งจดหมายข่าว 3 เดือน และวีดีโอ 1 เรื่องจะทำส่งในการประชุมครั้งหน้า

นางสาวสวรรยา ผดาวัลย์ เสนอว่า ยังมีปัญหาเรื่องการตัดต่อวีดีโอซึ่งกำลังขออบรมเพิ่มโดยจะอบรมในวันที่ 17 มีนาคม นี้ ส่วนจดหมายข่าวได้จัดทำและแจกไปตามสหภาพแรงงานแล้ว

นายธัญญา สายสิน  เสนอว่าจะยังไม่ขอรับงบประมาณหากทางกลุ่มยังไม่มีความพร้อม ซึ่งคงต้องดูในการอบรมครั้งต่อไป

นางสาวอัยยลักษณ์ เหล็กสุข เสนอว่า ศูนย์จะทำจดหมายข่ายเดือนละ 2 ฉบับ ส่วนวีดีโอ ตัดต่อกันได้ไม่มีปัญหาเรื่องตัดต่อไม่ได้ แต่มีปัญหาเรื่องการเขียนเรื่อง เขียนสคลิปไม่เป็น ยังเล่าเรื่องไม่ได้ แต่ก็จะพยายามช่วยกันทำ จะเริ่มจากกรณีการเดินเท้าของแรงงาน ยังไงจะส่งมาให้ทางส่วนกลางดูก่อนที่จะมีการตัดต่อ จดหมายข่าวเดือนนี้จะมีเรื่องคนงานแม็กซิส คนงานNTN นิเด็ค พีซีบี และฟูจิตสึ โดยมีการกำหนดเรื่องค่าใช้จ่ายให้คนทำงานได้เบิกได้ในส่วนของศูนย์ฯ

นายวิชัย  นราไพบูลย์ เสนอให้แต่ละศูนย์คิดทำวีดีโอเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และประกันสังคมของแต่ละศูนย์ รวมทั้งข่าวให้ทดลองการสัมภาษณ์อย่างที่ได้มีการทำกันช่วงก่อนงานสมัชชาแรงงาน

เรื่องประชุมบรรณาธิการสัญจร

นายวิชัย นราไพบูลย์ นำเสนอว่าทางศูนย์สมุทรปราการได้มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการสร้างนักสื่อสารเพิ่ม โดยมีทั้งคนเก่าและใหม่ โดยได้ข้อสรุปว่าจะมีการจัดอบรมนักสื่อสารแรงงานเพิ่มในพื้นที่ โดยกำหนดไว้ที่ สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย

ทางศูนย์ฉะเชิงเทรา เสนอตัวเป็นเจ้าภาพประเดิมการประชุมสัญจรครั้งแรก แต่ขอกลับไปปรึกษาทางศูนย์พื้นที่ในการร่วมกำหนดวัน เพราะหากใช้วันประชุมประจำเดือนอาจไม่มีเวลาประชุมเรื่องสื่อ คิดว่าคงต้องหาวันอื่นๆแทน

เรื่องอื่นๆ

ปรึกษากรณีศูนย์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งยังมีปัญหาเรื่องคนที่ผ่านฝึกอบรมแล้วยังไม่มีการเขียนข่าว หรือมีความเคลื่อนไหว หากพี่น้องนักสื่อสารคนไหนสนิทก็ลองช่วยกันถามไถ่ดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างเนื่องจากทางโครงการโทรไปแล้วไม่รับ แต่เคยได้คุยกันบ้างว่า หากยังไม่สามารถจัดการภายในได้ก็จะยังไม่เข้ามาร่วมทำงาน

เรื่องหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์

การที่แต่ละพื้นมีการนำไปวางไว้ตามร้านหนังสือพิมพ์ ร้านอาหาร ร้านค้า และมีการแบ่งให้สหภาพแรงงานในพื้นที่ และการประชุมทุกครั้งหนังสือพิมพ์ฉบับใหม่เสร็จพอดีได้เอากลับไปแจกในพื้นที่ ซึ่งตรงนี้ที่ประชุมสรุปว่ามีเสียงตอบรับจากคนงาน และคนที่ได้อ่าน มีการขอเพิ่มจำนวนเข้ามาอีกในทุกพื้นที่

นางสาวศิริพร ยอดกมลศาสตร์ รายงานว่าเดือนหน้าข่าววอยเลเบอร์ควรต้องมีเรื่องของคนงานแม็กซิส การเดินเท้าของคนงาน ต่อด้วยเรื่อง 8 มีนา ข่าวประชาวิวัตน์ที่มีในวันที่ 13 มกราคม รวมถึงข่าวตรุษจีน จากนั้นได้เอาบทบรรณาธิการขึ้นมาอ่าน ช่วยกันปรับ โดยมอบให้มงคล ช่วยกลับไปพิมพ์เพิ่มเติมส่งกลับมา พร้อมมอบหมายให้สวรรยา

นางสาวผดาวัลย์ เขียนบรรณาธิการในเดือนต่อไป โดยเน้นเรื่อง 100 ปีสตรีสากล 8 มีนาคม และอาจต้องดูสถานการณ์ปัจจุบันด้วย เช่นหากเรื่องคนงานที่เดินเท้ายังไม่จบต้องเพิ่มลงไปด้วย

สรุปรายงานโดย วาสนา ลำดี