สรุปประชุมกองบรรณาธิการนักสื่อสารแรงงาน (ครั้งที่ 7)

โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานไทย สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ได้จัดประชุมกองบรรณาธิการ นักสื่อสารแรงงาน วันที่ 28 เมษายน 2554 ณ.ห้องประชุมสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์แห่งประเทศไทย (TAM)  จ.ฉะเชิงเทรา
 
วาระแจ้งเพื่อทราบ
 
เรื่องที่ 1 ทางThai PBS (องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.))ได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชม และผู้รับฟังรายการ ชุดที่ 2 และมีผู้นำแรงงานที่ได้รับการแต่งตั้งประกอบด้วย คุณธนพร วิจันทร์ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) คุณสุจิน รุ่งสว่าง เครือข่ายแรงงานอกระบบ คุณกิตติชัย ใสสะอาด แรงงานรัฐวิสาหกิจ และคุณวาสนา ลำดี สื่อแรงงานviocelabour  รวมทั้งหมด 4 คน จากทั้งหมด 47 คน ซึ่งจะมีการประชุมและคัดเลือกประธานสภาผู้ชมฯในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 5 ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการได้รับการยอมรับจากสื่อกระแสหลักในการให้สื่อแรงงาน voicelabour ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทำหน้าที่เสนอแนะ ตรวจสอบการทำงานของสื่อสาธารณะ หลังจากที่ได้รับความร่วมมือในการมาอบรมของทีมนักข่าวพลเมือง ให้กับนักสื่อสารแรงงาน ของโครงการการพัฒนาสื่อฯ
 
เรื่องที่ 2  ขณะนี้voicelabour อยู่ในความสนใจของสื่อกระแสหลัก และอีกหลายส่วนทั้งนายจ้าง และรัฐ ในส่วนของสื่อกระแสหลัก ทางหนังสือพิมพ์เนชั่น และเว็บไซต์ประชาไทได้เข้ามาสัมภาษณ์คุณวิชัย นราไพบูลย์ และวาสนา ลำดี เรื่องการทำข่าวของเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ แนวคิดการทำงานการสร้างนักสื่อสารแรงงาน วัตถุประสงค์การสร้างสื่อแรงงาน
 
เรื่องที่ 3 กองบรรณาธิการฉะเชิงเทรา ขอพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว คงต้องพิจารณาร่วมกันว่าจะช่วยหาทางแก้ปัญหาวิกฤติ ของนักสื่อสารแรงงานฉะเชิงเทราอย่างไร?
 
เรื่องที่ 4 พื้นที่ รังสิตปทุมธานี ได้มีการจัดอบรมเพิ่มนักสื่อสารแรงงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 เนื่องจากปัญหาชุดเดิมที่ผ่านการอบรมไป ขาดการาติดต่อทำงานร่วมกับทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต และใกล้เคียง (ศูนย์แรงงานปทุมธานี) เนื่องจากไม่ได้อยู่ในกรรมการบริหาร และไม่ได้รับมอบหมายงานให้ ซึ่งบางคนได้ใช้ประสบการณ์หลังอบรมไปทำสื่อให้กับสหภาพแรงงานตนเองเช่น สหภาพแรงงานNXP หลักสี่ ตรงนี้ถือว่าอย่างน้อยยังทำงานให้กับส่วนของขบวนการแรงานอยู่ ส่วนที่อบรมใหม่ชุดนี้ก็คงต้องดูอีก มีการเขียนข่าวมาบ้างแล้ว แต่ยังคงต้องดูเรื่องนโยบายของผู้นำในพื้นที่ว่าจะกำหนดให้มีการสร้างงานในพื้นที่อย่างไร อันนี้อยู่ที่ใจของนักสื่อสารแรงงาน และนโยบายผู้นำแรงงานด้วยว่ามีความสนใจการทำงานด้านสื่อว่ามีความสำคัญต่อการทำงานพื้นที่หรือไม่ หรือใส่ใจให้นักสื่อสารแรงงานได้มีส่วนร่วมในการทำงานสื่อให้สมาชิกรับรู้หรือไม่ คงต้องช่วยกันค้นหาต่อไป
 
เรื่องที่ 5 การจัดอบรมเพิ่ม 5-6 พฤษภาคม 2554 จัดอบรมในส่วนของแรงงานจังหวัดปราจีน อันนี้ก็เป็นเรื่องทำเพิ่มในพื้นที่ เดิมปราจีนอยู่ในพื้นที่เดียวกับฉะเชิงเทรา ภายหลังพบว่าพื้นที่ไกลกันมาก การทำงานประสานงานกันลำบาก จึงได้มีการเปิดพื้นที่ปราจีนเพิ่มอีกพื้นที่ และกำหนดอบรมเพิ่มจำนวนนักสื่อสารแรงงาน เดิมมีเพียงคุณเชิดชู ศิริชัย คนเดียว 
 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 อบรมสายข่าวในศูนย์ฉะเชิงเทรา เป็นการประสานจากสหภาพแรงงานพานาโซนิค ประเทศไทย  ที่ต้องการอบรมสายข่าวในพื้นที่ อันนี้ก็คงมีหลายสหภาพแรงงานเข้าร่วม
 
วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2554 อบรมนักสื่อสารแรงงานเพิ่มในส่วนของสหพันธ์แรงงาน ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ แห่งประเทศไทย อันนี้เนื่องจากแรงงานมีหลายกลุ่ม สมาชิกสหพันธ์แรงงานก็อยู่ในหลายพื้นที่ทุกกลุ่มอยู่แล้ว แต่บางส่วนของสมาชิกสหพันธ์ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม หรือศูนย์พื้นที่ การอบรมก็เพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้นของข่าวสารแรงงานในพื้นที่ อันนี้ก็เป็นความร่วมมือเพราะมีหลายสหภาพแรงงาน
 
เรื่องที่ 6 การจัดทำหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ เดือนเมษายน 2554 มีความล่าช้าเนื่องจากติดที่คนทำงาน ระยะเวลาช่วงหยุดยาว ซึ่งจะจัดทำเดือนหน้าพร้อมกับเดือนพฤษภาคม 2554 
 
วาระรายงานผลการทำงานศูนย์พื้นที่ และวิเคราะห์การดำเนินกิจกรรมเดือนเมษายน 2554
 
คุณธีระวุฒิ เบญมาตย์ ศูนย์ข่าวสมุทรปราการ รายงาน เดือนเมษายนนี้ทางศูนย์พื้นที่ ยังไม่ค่อยเขียนข่าว บางคนเขียนข่าวได้แต่พิมพ์ไม่ได้ ยังขาดความรับผิดชอบเรื่องการเขียนข่าว แต่ก็คิดว่าคงต้องมีการติดตามเพื่อลดปัญหาและอุปสรรค์ร่วมกัน ซึ่งศูนย์จะมีการจัดประชุมสัญจรสหภาพแรงงานในพื้นที่ ซึ่งเดือนพฤษภาคม 2554 ประชุมที่สหภาพแรงงานพานาโซนิค ประเทศไทย บางบ่อ เพื่อให้สหภาพแรงงานในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมโดยจะมีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสหภาพแรงงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับทางนักสื่อสารแรงงานศูนย์ฯ 
 
เรื่องการจัดทำจดหมายข่าวศูนย์พื้นที่สมุทรปราการ ผลิตออกมาแล้ว 2 ฉบับ และจะมีการจัดทำเพิ่มจนกว่าจะครบจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้
 
การจัดทำวีดีโอในพื้นที่ ได้สัญญาไว้ว่าจะผลิตเรื่องประกันสังคม วันนี้ได้นำที่ผลิตเสร็จแล้วมาให้ที่ประชุมช่วยกันดู และร่วมกันเสนอแนะ โดยโครงสร้างเป็นเรื่องการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลรัฐต่อการให้บริการผู้ประกันตน  ซึ่งมีการปรับปรุงช่องทางพิเศษ การบริการที่ดี มีน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ได้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้มาใช้บริการ
 
เรื่องการอบรม ในส่วนของสหภาพแรงงานเครื่องยนต์ และอะไหล่อีซูซุ ประเทศไทย ซึ่งมีหลายแห่งอยากจะอบรมเป็นนักสื่อสารแรงงานด้วย 
 
ที่ประชุมเสนอว่าในส่วนปัญหาการเขียนข่าวตอนนี้อาจมีปัญหาเนื่องจากวันหยุดยาว ซึ่งแต่ละคนอาจต้องการพักบ้าง แต่ส่วนของสมุทรปราการถือว่ายังมีการเขียนข่าวสม่ำเสมออยู่ ส่วนเรื่องจดหมายข่าวเสนอให้ทำรายสะดวกไม่ต้องรอ สมารถทำได้ทุกวัน ทุกสัปดาห์ เพราะหากรอรวบรวมอาจทำให้งานล้นมือไม่มีเวลา ประเด็นเรื่องการจัดทำวีดีโอเนื้อหาดีแล้ว หากเป็นไปได้ อาจสัมภาษณ์เพิ่มส่วนของพยาบาล หรือผู้ประกันตนคนอื่น ชิ้นนี้คิดว่าน่าจะสามารถออกนักข่าวพลเมืองได้มอบหมายให้ลองปรับอีกนิด ถ่ายภาพเพิ่ม แล้วส่งได้เลย เรื่องการอบรมในส่วนอื่นๆ หากต้องการมาร่วมทำงานกับทางศูนย์สมุทรปราการ เป็นการดีอันนี้ไม่มีปัญหา แต่ต้องคุณกับทางผู้นำแรงงานของศูนย์ด้วย
 
คุณเฉลย สุขหิรันต์ กล่าวถึงศูนย์พื้นที่ฉะเชิงเทราว่า เรื่องของสื่อในพื้นที่จะนัดคุยกันต่อจากประชุมกองบรรณาธิการ และในฐานะคนดูแลศูนย์ฯ ซึ่งวันนี้ประธานไม่อยู่ไปพื้นที่ นวนคร ปทุมธานี ตามความจริง ไม่ทราบมาก่อนว่าทางพื้นที่ไม่ได้มีการทำสื่อ หรือเขียนข่าวมา 2 สองเดือนแล้ว วันนี้คงต้องช่วยกันหาทางออกร่วมกัน เพราะสื่อมีความสำคัญมากในการทำงานของขบวนการแรงงาน  โดยตอนนี้จะมอบหมายให้ทางคุณอรรคพล พรมหา เข้ามาช่วยทำงานด้านสื่อ ส่วนคุณสมบูรณ์ เสนาสี ก็คงต้องคุยกันว่าติดขัดเรื่องอะไร เพื่อช่วยกันหาทางออกร่วมกัน ตอนนี้อาจมีคุณมาโนช หอมจันทร์ ในส่วนของศูนย์ชลบุรี-ระยองที่ย้ายมาอยู่ที่นี้เข้ามาช่วยด้วย แล้วอาจดูว่าจะอบรมเพิ่มส่วนของนักสื่อสารแรงงานอย่างไร เนื่องจากตอนนี้มีการออกจากงานไปบ้าง
 
คุณอรรคพล พรมหา ปัญหาคือไม่ทราบว่าทางส่วนของนักสื่อสารแรงงานพื้นที่ขาดการติดต่อกับทางโครงการฯ และศูนย์ไม่คนเขียนข่าว ด้วยตนเองหลังอบรมไปก็เข้าไปทำงานสื่อให้กับทางสหภาพแรงงานพานาโซนิค ต่อไปนี้จะเข้ามาช่วยทำงานเป็นผู้ช่วยของบรรณาธิการ ตอนนี้จะดูแลเป็นบรรณาธิการแทนในพื้นที่ หากทางคุณสมบูรณ์ พร้อมเข้ามาทำหน้าที่เมื่อไร ก็พร้อมเป็นผู้ช่วย
 
ที่ประชุมเสนอว่า เนื่องจากการทำงานของนักสื่อสารแรงงาน แต่ละพื้นที่มีการตกลงกันว่าจะมีการเขียนข่าวส่งส่วนกลางเดือนละ 6 ข่าวขึ้นเว็บไซต์ และลงในหนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ รวมทั้งทำจดหมายข่าวในพื้นที่ ซึ่งข่าวจะมาจากการประชุมประจำเดือนของกลุ่ม(ศูนย์)  การทำวีดีโอข่าว หรือสารคดี เป็นเรื่องในพื้นที่ต่าง เรื่องประกันสังคม ความปลอดภัย และเป็นเรื่องของแรงงานเอง การทำงานของนักสื่อสารแรงงาน จะสำเร็จหรือไม่ก็อยู่ที่นโยบายของผู้นำแรงงานในพื้นที่ด้วย ส่วนของโครงการฯมีน่าที่ในการสนับสนุนงบประมาณให้ หากต้องการอบรมเพิ่มเพื่อเพิ่มศักยภาพในพื้นที่ในเรื่องการสื่อสารก็ได้ จะสนับสนุนในส่วนของวิทยากรอบรมให้  โดยให้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแต่ละสหภาพแรงงานในศูนย์เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นทีมงานใหม่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของสหภาพแรงงานด้วย และนักสื่อสารแรงงานที่คุณสมบูรณ์อบรมด้วยตนเองเอาไว้ คิดว่าเพื่อไม่ให้สูญเปล่าควรชวนมาคุยกัน และร่วมกันคิดว่าจะทำอะไร และจะให้ช่วยอย่างไร?
 
คุณสราวุธ ขันอาสา ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก ยังมีปัญหาเรื่องนักสื่อสารแรงงานไม่ค่อยเขียนข่าว ยังมีบางส่วนที่มีแนวคิดว่า เป็นการทำงานตอบสนองโครงการฯ อยากเสนอให้จัดไปประชุมสัญจรที่พื้นที่ตะวันออกด้วย ซึ่งทางกลุ่มจะมีการประชุมประจำเดือน วันที่ 15 พฤษภาคม และประชุมวางแผนงานประจำปี วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2554 ซึ่งจะนำเรื่องสื่อสารแรงงานเข้าไปกำหนดเป็นนโยบายของศูนย์ 
 
ปัญหาตอนนี้มีนักสื่อสารแรงงานเหลือเพียง 3 คน คือคุณสมหมาย ประไว คุณพีรศักดิ์ สกุลเขียว และ สราวุธ ขันอาสา ส่วนคุณอัยยลักษณ์ เหล็กสุข ขณะนี้ออกจากงานแล้ว เป็นแม่ค้าขายของ แต่ยังมาช่วยงานกลุ่ม จึงอยากให้มีการอบรมนักสื่อสารแรงงานเพิ่มขณะนี้ได้มีการปรึกษากับประธานกลุ่มภาคตะวันออกคนใหม่ คุณสมพร ขวัญเนตร ซึ่งเห็นด้วยในข้อเสนออบรมนักสื่อสารเพิ่มในพื้นที่ เนื่องจากงานในพื้นที่หนัก สหภาพแรงงานในพื้นที่มีมากแต่การทำงานสื่อมีน้อย การสร้างนักสื่อสารแรงงานเพิ่มให้มากขึ้นคิดว่าจำเป็น และจะกำหนดเป็นแผนงานในการประชุมวางแผน 
 
จดหมายข่าวศูนย์ผลิตตามรายสะดวกขณะนี้ 17 ฉบับแล้ว มีการถ่ายเอกสารแจกในพื้นที่ และส่งทางอีเมล์ให้สหภาพแรงงานบางแห่งปริ้นข่าว นำไปติดบอร์ดสหภาพแรงงานให้สมาชิกได้อ่าน หนังสือพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ จะเอาไปแจกตามสหภาพแรงงาน บางแห่งเช่นสหภาพแรงงานสมบูรณ์โซนิคจะเอาติดบอร์ดให้สมาชิกอ่าน เป็นที่สนใจของคนงานอย่างมาก
 
เรื่องวีดีโอ ตอนนี้กำลังจะทำเรื่องคนงานลาวที่มาทำงานในโรงงานภาคตะวันออก ซึ่งมาร้องเรียนปัญหาเรื่องถูกหลอกมาทำงานแล้วจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่ตกลงกัน ว่าจะทำเรื่องวิถีชีวิต การกินอยู่ ค่าจ้าง สวัสดิการ ได้คุยมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง 
 
ที่ประชุมเสนอให้มีการอบรมสร้างนักสื่อสารแรงงานเพิ่ม ส่วนการประชุมสัญจรเดี๋ยวกำหนดว่าจะลงไปเมื่อไร?
 
คุณดาวเรือง ชานก  ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ปัญหาที่มีเหมือนกันคือขณะนี้นักสื่อสารแรงงานไม่ค่อยเขียนข่าว และไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมในกลุ่ม นักสื่อสารศูนย์ฯขณะนี้มี คุณอรัญญา ไชยมี คุณไพรินทร์ ทัศนา คุณนิรัตน์ การบูรณ์ และคุณวิษณุ มลิวัลย์ การมอบหมายให้ไปเขียนข่าวที่ไปร่วมสัมมนา แต่ก็ไม่มีคนเขียน ทำไม่ไหว คนที่มาทำงานช่วยกันมีน้อย โครงการต่างๆเข้าไปเยอะมากในส่วนของอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ คนรับผิดชอบงานทำงานช่วยกันมีน้อย นักสื่อสารแรงงานต้องทำงานโครงการอื่นๆด้วยทั้งทำงานบัญชี สรุปงานโครงการต่างๆ พอจะมาทำหน้าที่นักสื่อสารเขียนข่าวก็หมดเวลา 
 
ที่ประชุมเสนอให้มีการอบรมนักสื่อสารแรงงานในกลุ่มเพิ่มอีก จะได้มีคนมาช่วยทำงาน ซึ่งได้มีการปรึกษากันบ้างแล้วให้ส่งรายชื่อมาดูว่ามีใครเข้าอบรมบ้าง
 
คุณสวรรยา ผดาวัลย์ ศูนย์ข่าวสระบุรี ปัญหานักสื่อสารแรงงานคือคุณเมืองมน สูตินะ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากการโฆษณา ซึ่งคุณเมืองมนได้เขียนข่าวส่งให้ทางโครงการการพัฒนาสื่อหลายข่าว กรณีที่ถูกฟ้องก็ยังงงอยู่ว่าเรื่องไหน เกี่ยวกับการเขียนข่าวขึ้นเว็บไซต์หรือไม่ เพราะปัญหาอาจเป็นเรื่องการเขียนป้ายผ้าหน้าโรงงาน ในการประชุมชี้แจงสมาชิกสหภาพแรงงาน กรณีปัญหาการติดกล้องวงจรปิดในโรงงานของนายจ้าง อยากขอปรึกษาว่าจะช่วยกันอย่างไร ซึ่งนายจ้างฟ้องร้องกรรมการสหภาพแรงงาน และสมาชิกรวม 15 คนด้วย และให้ทั้งหมดไม่ต้องเข้าทำงาน ขณะนี้ทางกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียงได้เข้าไปช่วยเหลือ ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี และสวัสดิการแรงงานจังหวัด ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ย รวมถึงหาทนายช่วยในการดูเรื่องคดีแล้ว
 
เรื่องการทำงานของนักสื่อสารแรงงานขณะนี้มีการจัดอบรมสายข่าวเพิ่ม โดยเป็นการจัดกลุ่มศึกษาให้สหภาพแรงงานส่งอนุกรรมการมาร่วม 3-4 คน ได้งบประมาณสนับสนุนมาจากโซลิดาริตี้เซ็นเตอร์ (SC) โดยจัดอบรมวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 เป็นการอบรมพื้นฐานการเขียนข่าวเบื้องต้นซึ่งใช้หลักสูตรที่ทางโครงการการพัฒนาสื่อฯมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยใช้อบรมทดลองทำกันเอง ซึ่งก็ได้รับการตอบรับดี 
 
การจัดทำวีดิโอ ขณะนี้มีการจัดทำประวัติกลุ่มฯและกำลังทำเรื่อความปลอดภัย 10 พ.ค. ซึ่งมีคุณพรนาราย ทุยยะค่าย เข้ามารับผิดชอบ ส่วนจดหมายข่าวออกเป็นฉบับที่ 4 ยังคงจัดทำเป็นรายเดือน ใช้แจกสมาชิกในกลุ่มฯ หนังสือพิมพ์วอยซ์ เมื่อได้รับจากโครงการฯจะช่วยกันจัดส่งให้ทุกสหภาพแรงงาน เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกต่อ เรื่องอบรมเพิ่มในส่วนนักสื่อสารแรงงานได้มีการอบรมแล้ว 
 
วาระเตรียมงานเดือนพฤษภาคม 54
 
ที่ประชุมสรุป ข่าวควรมีเรื่องวันแรงงาน ของแต่ละขบวน ซึ่งจะมีการจัดในหลายจังหวัด เช่น ระยอง ปทุมธานี สระบุรี ภูเก็ต และยังมีในส่วนของโครงการสร้างความเข็มแข็งขบวนการแรงงานเพื่อการคุ้มครองสุขภาพและสวัสดิการแรงงาน ที่จัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ปทุมธานี ส่วนกลางมี 2 ขบวน ขบวนสนามหลวง ของ12 สภาองค์การลูกจ้างและรัฐ กับ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรับวิสาหกิจสัมพันธ์ ข่าววันความปลอดภัย 10 พ.ค. ข่าวผลกระทบจากคลื่นยักษ์ สึนามิ ต่อแรงงานไทย และข่าวสถานการณ์การเมืองกับนโยบายแรงงาน 
 
ในส่วนของข่าวแรงงาน มอบหมายให้แต่ละกลุ่มรับผิดชอบเขียนข่าวการเข้าร่วมแต่ละขบวน และให้มีการจัดทำข่าววีดิโอรายงานข่าวสั้นด้วย 
 
ที่ประชุมเสนอว่า ข่าวผลกระทบจากสึนามิ ในส่วนของสมุทรปราการรับผิดชอบ ส่วนประเด็นนโยบายแรงงานของพรรคการเมืองเสนอให้มีการกำหนดในการประชุมครั้งต่อไป
 
การเขียนบทบรรณาธิการ เนื่องจากเดือนพฤษภาคม 2554 คนเขียนบทบรรณาธิการคือบรรณาธิการศูนย์ฉะเชิงเทรา แต่คุณสมบูรณ์ เสนาสี ขณะนี้ขอพักการทำหน้าที่ 
 
ที่ประชุมเสนอมอบหมายให้ คุณอรรคพล พรมหา เขียนบทบรรณาธิการเดือนพฤษภาคม โดย ทางส่วนกลางจะช่วยดูแลช่วยให้คำปรึกษาและปรับร่วมกัน เนื้อหาบรรณาธิการเดือนพ.ค. คิดว่าคงต้องเกริ่นนำเรื่องสงกรานต์ ผลกระทบสึนามิ วันแรงงาน วันความปลอดภัย และเขียนถึงนโยบายการเมือง เพื่อปูกระแสให้ต่อในเดือนหน้า
 
วาระประชุมสัญจร ที่ประชุมกำหนดประชุมสัญจรศูนย์ชลบุรี-ระยอง วันที 15 พฤษภาคม 2554 สถานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.
 
วาระพิจารณา กรณีปัญหาคุณเมืองมน สูตินะ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวสระบุรี ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีฯ จะให้ความช่วยเหลือก่อน หากว่ายังคงแก่ไขปัญหาไม่ได้จะให้ทางส่วนกลางช่วย 
 
รายงานข่าวประจำเดือนเมษายน 2554 ที่ประชุมสรุปว่า ข่าวทุกศูนย์ยังมีความต่อเนื่องในการเขียน เดือนนี้อาจดูเหมือนข่าวน้อยลง อาจเป็นเพราะว่าติดวันหยุดยาว
 
สรุปรายงานโดย วาสนา ลำดี