สรุปการวางแผนการทำงานของนักสื่อสารแรงงาน วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553

สรุปการประชุมนักสื่อสารแรงงาน เรื่องการวางแผนการทำงานของนักสื่อสารแรงงาน วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 ณ.ห้องราชา โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ
 
——————–
ผู้เข้าร่วมประชุมนักสื่อสารแรงงาน
1.  นางสาวอรัญญา  ไชยมี
2.  นางสาวไพรินทร์  ทัศนา
3.  นางสาวนิรัตน์  การบูรณ์
4.  นางสาวบวรลักษณ์  ศรีปาน
5. นายไชยวัฒน์  พร้อมวงศ์
6.  นายวิษณุ  มลิวัลย์
7.  นางสาวสุภัตรา ขำทิม
8.  นางสาวเจนจิรา  ทองเงา
9.  นางสาวดาวเรือง  ชานก
10. นายสัมพันธ์  ฉลองวรกา
11. นางสาวสุธิลา  ลืนคำ
12.  นายวาสุเทพ  บุญคุ้ม
13.  นายธัญญา  สายสิน
14. นายสมศักดิ์  สุขยอด
15.  นายสมบูรณ์  เสนาสี
16.  นายมาโนช  หอมจันทร์
17. นายอุดม  ไกรยราช
18.  นางสาวธีรกานต์  มณีศรี
19.  นางสาวสวรรยา  ผกาวัลย์
20.  นายมงคล  ยางงาม
 
ผู้สังเกตการณ์
1.  นางสาววิไลวรรณ  รักษาพล
2.  นายคำมี  สุขประเสริฐ
3.  นายจำลอง  ชะบำรุง
 4.  นางพิพพิทชา  สุวรรณเพ็ญ
5.  นายรวีโรจน์  บุษบา
 
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
1.  นางสาว ศิริพร  ยอดกมลศาสตร์
2. นายวิชัย นราไพบูลย์
3. นางสาวสุมาลี  ลายลวด
4.  นางสาววาสนา ลำดี
5.  นางสาวมัทนา  โกสุมภ์
6.  นางสาวภัชรี  ลายลวด
เวลา  14.00 – 16.00 น.  สรุปได้ดังนี้
 
นายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ได้กล่าวถึงการอบรมโครงการฯที่ได้จบไปไปแล้วนั้น ก็ได้มีการจัดประชุม และมีการพัฒนาทักษะกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดอบรมการเขียนบทบรรณาธิการ ซึ่งมีคุณสิรินาฏ ศิริสุนทร: นักข่าวโต๊ะคุณภาพชีวิต – คอลัมภ์นิสต์จับกระแส หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ มาช่วยอบรมซึ่งแต่ละศูนย์ได้มีการส่งตัวแทนมาอบรมการเขียนบทบรรณาธิการ บางศูนย์ส่งมา 1 คน บางศูนย์ส่งเข้าร่วม 2 คน และได้มีการประชุมเพื่อการวางแนวการทำโครงการในพื้นที่ โดยกำหนดให้ส่งในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งคงต้องดูว่ามีศูนย์ได้ ส่งมาบ้าง
 
การประชุมวันนี้ เป็นการติดตามงาน เรื่องการส่งคนเข้าร่วมอบรมนักข่าวพลเมือง ทางทีวีไทย และการติดตามตัวแทนในการประสานกลุ่มนักสื่อสาร รวมถึงโครงการนักสื่อสารศูนย์พื้นที่ต่างๆ ซึ่งในส่วนที่
 
1.  นักข่าวพลเมืองนั้นหลังจากมีการประชุมร่วมกับทางนักข่าวพลเมืองเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม และได้มีการแจกแบบสอบถามให้กลับไปกรอก แต่เนื่องจากเข้ากันว่าเป็นชุดเดียว จึงให้กรอกเพิ่มตามคนที่จะมาอบรมเป็นกลุ่มละ 3 คน ขณะนี้มีความพร้อมทั้งแบบสอบถามและเรื่องราว ที่จะเข้าอบรมตัดต่อ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มฉะเชิงเทรา กับกลุ่มอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ (นครปฐม) ได้นัดส่งพร้อมกันวันที่ 22 ตุลาคม 2553 จากนั้นก็ได้นัดให้ส่งในวันที่ 31 ตุลาคมซึ่งวันนี้จะมีการส่งทั้งแบบสอบถาม เรื่องราว รวมถึงโครงการนักสื่อสารแรงงานในพื้นที่
 
2.  ผู้ที่ต้องเข้าร่วมอบรมนักข่าวพลเมืองต้องเตรียมภาพเป็นวีดีโอ ที่สอดคล้องกับเรื่องราวที่ต้องเรียนตัดต่อในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2553 
 
โดยสรุปมีผู้ส่งแบบสอบถามเพิ่มในส่วนของผู้ที่จะเข้าอบรม ในทีมชลบุรีครบทั้ง 3 คน ทีมอยุธยา ครบ 3 คน สระบุรี ขอถอนตัว 1 คนเพราะติดประชุมใหญ่สหภาพแรงงาน ส่วนปทุมธานีก็มีมาอบรม 2 คน อีกหนึ่งคนไม่สามารถติดต่อได้ เรื่องราวอยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลและนัดส่งอีกครั้งในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553  
 
3.  เรื่องโครงการนักสื่อสารแรงงานในพื้นที่ 
–  ยังมีปัญหามีส่งมา 2 กลุ่มคือ ฉะเชิงเทรา กับอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ (นครปฐม) เพียง 2 พื้นที่ ปัญหาคือ 2 พื้นที่มีความชัดเจนในตัวคนประสาน และมีการประชุมกลุ่มนักสื่อสารเพื่อการทำงาน ในส่วนที่เหลือกำลังมีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม โดยนัดส่งโครงการพร้อมทีมทำงานร่วมกันในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
 
4.  มีการเสนอตัวแทนการประสานงาน
– ศูนย์อ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ คือนางสาวดาวเรือง ชานกและนายมงคล ยางงาม
–  ศูนย์ฉะเชิงเทรา คือ นายสมบูรณ์ เสนาสี และ นายลาเร่ อยู่เป็นสุข
–  ศูนย์ภาคตะวันออก คือนายสมศักดิ์ และนายสราวุธ ขันอาสา
–  ศูนย์สระบุรี  คือนายพรนาราย ทุยยะค่าย และนางสาวสวรรยา ผกาวัลย์
–  ศูนย์อยุธยา คือ นายอุดม ไกรยราช ซึ่งยังหาผู้แทนมาร่วมในการเป็นตัวแทน
–  ศูนย์ปทุมธานี คือ นายธัญญา สายสิน และนายวาสุเทพ บุญคุ้ม
–  ซึ่งในส่วนของศูนย์สมุทรปราการ คงต้องประสานอีกครั้งว่าจะเป็นใครเพราะไม่มีผู้แทนอยู่ร่วมประชุม
 
จากนั้นที่ประชุมมีการเสนอเพิ่มในความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ในการเขียนข่าวเพิ่ม เพื่อสร้างคนแทนที่หายไป ซึ่งทางกลุ่มของฉะเชิงเทราที่มีคนอบรมแล้วยังไม่มีการเขียนข่าวมา ขอให้มีการอบรมคนใหม่เพิ่มอีก ซึ่งจะไปขอทางกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ขอทีมฝึกอบรมลงพื้นที่ และต้องการพัฒนาเรื่องมัลติมีเดีย อีเมล์ เว็บไซต์ การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตเพิ่ม
 
กลุ่มนักสื่อสารได้กำหนดนัดประชุมกองบรรณาธิการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์แรงงาน มักกะสัน กรุงเทพฯ
  
สรุปโดยวาสนา ลำดี