สรส.ยื่นค้านร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….

เมื่อ 29 สิงหาคม 2565 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดยนายมานพ เกื้อรัตน์ เลขาธิการสรส. ได้ยื่นหนังสือต่อนายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการ การแรงงานสภาผู้แทนราษฎร (ปธ.กมธ.แรงงาน) เรื่องขอคัดค้านและให้ถอนร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ …. โดย อ้างถึง ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .… ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ  กฤษฎีกา (คณะที่ 9) ในวาระที่สาม

นายมานพ เกื้อรัตน์ เลขาธิการสรส. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. โดยอ้างถึงหลักการปรับปรุงกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เหตุผลเนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน การห้ามปิดงานหรือนัดหยุดงาน หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการดำเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ อันเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งและดำเนินกิจการขององค์กรดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ มีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและเหตุผล ซึ่งสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ออกแถลงการณ์คัดค้าน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 และขอให้กระทรวงแรงงานได้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ไว้แล้ว

โดยเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจกิจสัมพันธ์ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 เป็นหนังสือที่ สรส. 193/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาอีกด้วย   

ในภายหลังพบว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. …. ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาจนปรากฏว่า ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 9) ในวาระที่สาม โดยอ้างถึงเหตุผลความจำเป็นในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้การจัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและการนัดหยุดงาน รวมทั้งการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจและสภาองค์การลูกจ้างแรงงานรัฐวิสาหกิจ อันเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งและดำเนินกิจการขององค์กร

นายสุเทพ อู่อ้น ประธานกมธ.แรงงาน กล่าวว่า ทางกรรมาธิการฯจะเร่งนำมาพิจารณาเร่งปรึกษาหารือร่วมกันโดยวันนี้ทางกรรมาธิการการแรงงาน สภาผุ้แทนราษฎร ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรแรงงานกว่า 150 คน โดยได้มีข้อเสนอร่วมกันโดยจะเร่งสรุปเพื่อเสนอตามขั้นในฐานะผู้แทนประชาชน ผู้แทนผู้ใช้แรงงานในสภาฯ ซึ่งขอขอบคุณที่ให้ความเชื่อมั่นในการทำงานทำหน้าที่เพื่อผู้ใช้แรงงานอย่างเต็มที่

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน