สรส.ทวงปรับค่าจ้าง จี้รัฐอย่าสองมาตรฐาน

1463577904272

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) บุกกระทรวงแรงงาน หลังมติครรส.ปรับขึ้นค่าจ้าง ผ่านมา 3 เดือน ยังเงียบ จี้อย่าใช้สองมาตรฐาน หลังปรับค่าจ้างราชการ

คุณสุเทพ ศรีไตรภพ กรรมการบริหาร สรส. รายงานว่า วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขอให้พิจารณาปรับเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ เพิ่มร้อยละ 4 หรือ 1 ขั้น เท่ากันทุกระดับและทุกคน

นายสาวิทย์ กล่าวว่า ผ่านไปเกือบ 9 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติ ให้ค่าจ้างไม่เกิน 43,890 บาท ให้ปรับขึ้นร้อยละ 4 หรือ 1 ขั้น ค่าจ้างตั้งแต่ 43,891 – 113,520 บาท ให้ปรับร้อยละ 2 หรือ 0.5 ขั้น ซึ่งน้อยกว่าที่ขอ

“ตามกฎหมาย เรื่องนี้ต้องไปขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ผ่านไปเกือบ 3 เดือน ยังเงียบ ทำให้สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ติดตามสอบถามอย่างมาก เพราะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ปรับขึ้นเงินเดือน ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2557 แล้ว ในความรู้สึกเป็นการปฏิบัติสองมาตรฐานหรือไม่” นายสาวิทย์ กล่าว

1463577811213

จึงเป็นที่มาของวันนี้ ที่องค์กรสมาชิก สรส. เดินทางไปกระทรวงแรงงาน ในฐานะต้นน้ำ เพื่อติดตามความคืบหน้า

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายนายปฐม เพชรมณี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงดังนี้

1.เรื่อง การปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประชุม ครรส. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ส่งเรื่องไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2.เรื่อง กองทุนประกันความเสี่ยงของ ธกส. ที่ประชุม ครรส. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ได้ส่งเรื่องที่ไปกระทรวงการคลัง ในฐานะเจ้ากระทรวงของ ธกส.

3.เรื่อง ร่างประกาศ ครรส. เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าช่วยเหลือบุตรและการศึกษาของบุตร และเรื่องยกเลิกประกาศ ครรส. ที่ประชุม ครรส. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ได้ส่งเรื่องนี้ไปที่เลขาธิการ ครม.

ทั้งสามเรื่อง กระทรวงแรงงานจะตอบหนังสือให้ สรส. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

1463577915998

ในการปรึกษาหารือร่วมกัน นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ สรส. ได้ตั้งข้อสังเกต ดังนี้

1.เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของ ครรส. กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจฯ พ.ศ.2543 ได้บัญญัติขั้นตอนต่อไป : นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งสามเรื่องยังเงียบ

2.ขอให้เคารพหลักไตรภาคี ครรส. มีรัฐมนตรีแรงงานและข้าราชการประจำ รวม 5 คน มีฝ่ายนายจ้าง 5 คน มีฝ่ายลูกจ้าง 5 คน รวม 15 คน เป็นไตรภาคีเพื่อการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

สรส. ต้องติดตามความคืบหน้าที่กลางน้ำต่อไป เพื่อให้ทั้งสามเรื่อง เข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ฉะนั้นตนมองว่า ความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ของชาว สรส. เท่านั้น ที่จะร่วมกันเคลื่อนไหวติดตามทวงถามความคืบหน้าต่อไป

//////////////////////