สยท.จัดหลักสูตรอบรมอ่านงบดุลให้สมาชิก

สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (สยท) จัดสัมมนาเรื่อง การอ่านงบดุลที่เข้าใจง่าย ใช้สิทธิประโยชน์ได้จริง ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยมีวิทยากรชำนาญการ อาจารย์สุกัญญา วิงวอน ผู้บริหาร บริษัทผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) โดยโจทย์ที่ให้คือการวิเคราะห์งบดุลของบริษัทแห่งหนึ่ง งบการเงิน องค์ประกอบของงบการเงิน คือ1. งบดุล 2. งบกำไรขาดทุน 3.งบกำไรสะสม 4.งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงิน (Fund Flow) และ 5.งบกระแสเงินสด (CaIsh Flow) กลุ่มบัญชี ได้แก่ 1 บัญชีสินทรัพย์ 2 บัญชีหนี้สิน 3 บัญชีรายได้ และ 4 บัญชีค่าใช้จ่าย โดยสรุป งบดุล คือ งบแสดงฐานะของกิจการ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีองค์ประกอบทางบัญชีสินทรัพย์= หนี้สิน + ทุน ซึ่งสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมด 84 คน จากสมาชิกสหพันธ์แรงงานยานยนต์ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการสัมมนาคือ ประธาน รองประธาน เลขาธิการ เหรัญญิก ทั้งสมาชิกผู้ประกอบรถยนต์และสมาชิกผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องลงทะเบียนกันเอง ท่านละ 300 บาท อีกหนึ่งโครงการที่สหพันธ์แรงงานยานยนต์จัดขึ้น คือ หลักสูตรเจรจาต่อรองสู่ความสำเร็จควรทำอย่างไร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 การสัมมนาครั้งนี้เน้นไปที่ ผู้แทนเจรจาที่เข้าฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน มีทีมวิทยากรของสหพันธ์แรงงานยานยนต์ฝึกอบรมให้ (นายปรุง ดีสี) ที่ปรึกษาสหพันธ์แรงงานยานยนต์ การฝึกอบรมครั้งนี้มีการสมมุติบทบาทการเจรจาต่อรองด้วย งานนี้ลงทะเบียนกันเองท่านละ 300 บาทเช่นกัน ทั้งสองโครงการนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าบางประกง ถนนบางนาตราด กม.53 อ. บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา สหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดเอง ไม่ได้ของบประมาณจากส่วนใดทั้งสิ้น ตามนโยบายการยืนหยัดด้วยตัวเองของ สยท. มีแนวคิดการพึ่งพาตัวเอง โดยการจัดอบรมสัมมนาในแต่ละครั้ง องค์กรที่เป็นสมาชิกหรือองค์พันธมติรที่ร่วมสัมมนาต้องมีการลงทะเบียนกันเอง การที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่น เราเชื่อมั่นว่าจะทำให้เราเข้มแข็ง นี่คือส่วนหนึ่งที่ข้อเรียกร้องของพวกเราประสบผลสำเร็จ

ธีระวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงานสมุทรปราการ รายงาน