สมาชิกสร.ไดน่าฯประกาศจองเข้าเป็นสมาชิกสร.ชิ้นส่วนยานยนต์ฯ

สมาชิกสหภาพแรงงานไดน่าเมททอล เข้าประชุมเกินคาดสมาชิกเข้าร่วม 85.44% มากที่สุดของการประชุมในทุกกิจกรรมขององค์กร เพื่อรับฟังการชี้แจงการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย
 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์  ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ สหภาพแรงงานไดน่าเมททอล  ได้เชิญสมาชิกเข้าประชุมเพื่อชี้แจงการยุบรวมเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย สมาชิกได้ประโยชน์อะไรจากการยุบรวมครั้งสำคัญนี้   
 
นายลาเร่   อยู่เป็นสุข  ประธานสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ฯ ได้ชี้แจงข้อแตกต่างของสหภาพแรงงานที่ต่างคนต่างอยู่ อาจถูกกลั่นแกล้ง จากนายจ้างได้ง่าย เช่นเดียวกับหลายสหภาพแรงงานฯ ที่มีการเลิกจ้าง แม้การเลิกจ้างนั้น จะขัดต่อพระราชบัญญแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ก็ตาม การรวมตัวเป็นสหภาพแรงงานแบบอุตสาหกรรม สหภาพแรงงานไดน่าเมททอล เป็น 1 ใน 8 สหภาพแรงงานฯ ที่ร่วมลงสัตยาบันควบรวมให้ได้ตามนโยบายของสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (TAW) 
 
ก่อนหน้านี้สหภาพแรงงานเจเทคโตะได้ ยุบรวมเข้ากับสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยต์ฯ เป็นสหภาพแรงงานอันดับที่แปด หลังจากรับฟังการชี้แจงสมาชิกไดน่าเมททอล ได้มีฉันทามติที่จะยุบรวม กับสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ฯ เป็นอันดับที่ 9 และก่อนที่จะมีฉันทามติเพื่อยุบรวม  แกนนำของสหภาพแรงงานไดน่าเมททอล  ได้เข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตั้งแต่ปี 2552-2553 และได้มาชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกในองค์กรทุกครั้ง  ส่งผลให้การเข้าใจของสมาชิกมีความเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
สมบูรณ์   เสนาสี   นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวฉะเชิงเทรา รายงาน