สภาแรงงานหวังสร้างนักสื่อสาร

ATT_1425140417140_20150226_093051 ATT_1425140439393_20150226_155845

สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย จัดอบรมนักสื่อสาร เพื่อพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย หมู่บ้านทิพวัล1 สมุทรปราการ โดย การนำของนายชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาฯ เป็นการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำ สู่การเป็นนักสื่อสารแรงงาน เพื่อพัฒนาให้มีความเข้าใจในการสื่อสารภายในองค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยกรรมการสหภาพแรงงานสมาชิกสภาฯ 10 กว่าแห่ง จำนวน 20 กว่าคน

การอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย คือนายวิชัย นราไพบูลย์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย และนางสาววาสนา ลำดี อาสาสมัครพิพิธภัณฑ์ฯ มาให้ความรู้เรื่องหลักการเขียนข่าวเบื้องต้น และให้ผู้เข้าร่วมทดลองปฏิบัติจริงคือเขียนข่าว พร้อมทั้งได้นำเสนอผลงานการเขียนข่าว

จากการสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมอบรม นางสาววลัยรัตน์ วิเศษหอม สหภาพแรงงานไมโตโยรับเบอร์ กล่าวว่าจากการอบรมครั้งนี้ได้รับประโยชน์มากจากการได้เรียนรู้การเขียนข่าวที่ถูกต้อง สามารถสื่อสารเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นรับรู้

ATT_1425140428329_20150226_093852 ATT_1425140451965_20150226_124357

จากการอบรมสรุปได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ เข้าใจการสื่อสารมากขึ้นสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาองค์กรต่อไป

นายวิชัย นราไพบูลย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันข้อมูลข่าวสาร มีมากมายหลายอย่าง และหลายแหล่งที่มา ที่มีให้เห็นทุกวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องบันเทิง อาชญากรรม และเรื่องอื่นๆ การบริโภคข่าวสารของทุกคนจึงมีข้อจำกัดไม่เท่ากัน และการสื่อสารก็แตกต่างกันออกไป

วันนี้สภาแรงงานจึงเห็นความสำคัญของการกระจายข่าวสารของแรงงานมากขึ้น จึงจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของแรงงาน เช่น การทำประโยชน์ต่อสังคมมอบทุนการศึกษาให้กับลูกของลูกจ้าง และการจัดการชี้แจงความคืบหน้าข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานเพราะข่าวแรงงานข้อมูลและแหล่งข่าวต้องมาจากผู้ใช้แรงงานเองจึงจะตรงประเด็นและสิ่อสารได้อย่างถูกต้อง

นักสื่อสารสภาแรงงาน รายงาน