สภาแรงงานยานยนต์ ยื่นปธ.กรรมาธิการแรงงาน เรื่อง มาตรการเยียวยารัฐทิ้งแรงงานในระบบ

วันที่ 27 มกราคม 2564 สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย (ALCT) และเครือข่าย ได้เข้ายื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร นาย สุเทพ อู่อ้น ที่สภาผู้แทนราษฎร เรื่องขอให้รัฐบาลมีมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้างอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และ ประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิด-19

นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้แถลงว่า จากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ที่ได้แพร่ระบาดรอบ 2 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา การแพร่ระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วไปเกือบทั่วประเทศมีสถิติเพิ่มขึ้นทุกวันยังไม่สามารถควบคุมได้รัฐบาล ได้มีประกาศมาตรการควบคุมป้องกันเข้มข้นสูงสุดใน 5 จังหวัด ที่มีการแพร่เชื้ออย่างต่อเนื่อง คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ ตราด โดยห้ามประชาชนเดินทางออกนอกพื้นที่ถ้าไม่ได้รับอนุญาต และจังหวัดอื่นๆ อีก 28 จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครก็มีมาตรการต่างๆ ในการควบคุม ป้องกันการแพร่ ระบาดโรคโควิด-19 เช่น กันทำให้มีผลกระทบกับสถานประกอบการ บริษัทฯ ห้างร้าน ต้องลดการผลิต ลดค่าจ้าง ไม่มี OT สถานบริการและการท่องเที่ยวต้องหยุดการบริการเนื่องจากประชาชนไม่มั่น ใจความ ปลอดภัยจากการระบาดโรคโควิด-19 ยกเลิกการเดินทาง การท่องเที่ยว ทำให้มีผลกระทบทั้งสถานประกอบการและลูกจ้างทั้งในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และนอกระบบมาตรา 39 และมาตรา 40 แต่มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 3,500 บาทเป็นเวลา 2 เดือน ไม่ได้ครอบคลุ้มเยียวยาถ้วนหน้าทุกคนทั้งประเทศรวมทั้งลูกจ้างผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ประมาณ 11ล้านคน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเขาเหล่านี้ก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกับกลุ่มสาขาอาชีพอื่นๆ ฉะนั้นรัฐบาล ต้องมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนไทยทุกคนให้ถ้วนหน้าไม่เลือกปฏิบัติ และมีมาตรการที่เข้มข้นในการหยุดการระบาดโรคโควิด-19 ให้หมดไปโดยเร็วเพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทยรวมทั้งสมาชิกสภาฯ 95 สหภาพ สมัชชาแรงงานแห่งชาติสหพันธ์แรงงาน สมาพันธ์แรงงานและกลุ่มแรงงานต่างๆ จึงเรียกร้องขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทุกคนถ้วนหน้าทั้งประเทศ ดังนี้

1.ขอให้ลูกจ้างผู้ประกันตนในมาตรา 33 และประชาชนทุกคนให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจาก มาตรการของรัฐบาลเดือนละ 3,500 บาทเป็นเวลา 5 เดือน ถ้วนหน้าทุกคน

  1. ขอให้รัฐบาลเปิดพื้นที่ค้าขายตลาดนัด หาบเล่แผงลอย เหมือนเดิมทั่วท้ังประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีอาชีพที่ทำมาหากินสร้างรายได้ให้กับตนและครอบครัว
  2. ขอให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน