สปส. เร่งให้การศึกษากฎหมายฉบับใหม่

IMG_20150726_105121(1)

สำนักงานประกันสังคม เดินหน้าให้การศึกษาสิทธิประโยชน์พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่ ก่อนบังคับใช้เดือนตุลาคมนี้

วันนี้27ก.ค2558 ณ.สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยได้จัดอบรมหลักสูตรประกันสังคมไห้กับพนักงานและประชาชนทั่วไปที่สนใจในเขตสมุทรปราการ วัตถุประสงค์เพื่อไห้คนงานและพนักงานในเขตสมุทรปราการจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิประโยชน์การเป็นผู้ประกันตนพร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บประกันสังคมเพิ่มเติมจากวิทยากรนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ คุณปรียากรณ์ จูน้อย สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 

– กรณีผู้ประกันตนจงใจไห้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ หรือตาย โดยไม่ใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

สิทธิประโยชน์เดิมไม่ได้รับความคุ้มครอง

สิทธิประโยชน์ใหม่ได้รับสิทธิความคุ้มครอง

– ผู้ประกันตนประสบอันตรายหรือบาทเจ็บ

สิทธิประโยชน์เดิมได้รับเฉพราะค่าตรวจวินจฉัยโรคค่าบำรุงทางการแพทย์ ค่ากินอยู่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย

ใหม่เพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์

– กรณีคลอดบุตร

เดิมสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตรสำหรับตนเองหรือภริยา หรือสำหรับหญิงซึ่งอยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภริยากับผู้ประกันตนโดยเปิดเผย ซึ่งได้ประโยชน์ทดแทนในกรณีทดแทนในกรณีคลอดบุตรให้ผู้ประกันตนแต่ละคนมีสิทธิได้รับสำหรับการคลอดบุตรไม่เกิน 2 ครั้ง โดยเหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท และเงินสงเคราะห์กรณีหยุดงาน 90 วัน

สิทธิประโยชน์ใหม่ คงสิทธิตามเดิม แต่ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการรับสิทธิประโยชน์ เนื่องจาก สนง.ประกันสังคมพิจารณาจากการที่ประเทศไทยมีอัตราการเกิดที่น้อยลง ทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นจึงเพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้ผู้ประกันตนมีความสามารถในการดูแลบุตรได้มากขึ้น

-กรณีการสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตน

เดิมให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุ 0-6 ปีโดยบุตรชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือซึ่งได้ยกไห้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น โดยเป็นการเหมาจ่ายรายเดือนๆละ 400 บาทต่อคน จำนวนคราวละไม่เกิน 2 คน

ใหม่แก้ไขสิทธิเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์เป็นคราวละไม่เกิน 3 คน

 

-กรณีทุพพลภาพ

เดิมให้สิทธิประโยชน์ในกรณีผู้ประกันตน ต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกาย 50%ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ และผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31มี.ค.2538  ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 15 ปี

สิทธิประโยชน์ใหม่เพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายไม่ถึง 50%ก็มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพตามกฎหมาย และให้สิทธิแก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพที่อยู่ก่อนวันที่ 31มี.ค.2538 ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต

-กรณีตาย

สิทธิประโยชน์เดิมถ้าก่อนถึงความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน10 ปี ไห้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับ50%ของค่าจ้างรายเดือนที่คำนวนได้ คูณด้วย3

ใหม่คงสิทธิประโยชน์ และปรับเพิ่มเป็นคูณ 4

– กรณีก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10ปีขึ้นไปโดยมิไช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

เดิมให้จ่าสิทธิประโยชน์ยเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากั50%ของค่าจ้างรายเดือนที่คำนวณได้ คูณด้วย 10 เท่า

ใหม่คงสิทธิประโยชน์ และปรับเป็นคูณด้วย 12

– กรณีบำเหน็จชราภาพ 

เดิมกำหนดสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาท เช่น บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส ไม่สามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพจะตกเป็นของกองทุน

สิทธิประโยชน์ใหม่ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพล่วงหน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หรือหากไม่มีทายาทหรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุ จะไห้สิทธิแก่พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ได้ รวมทั้งขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนจาก 1ปี เป็น 2ปี 

กรณีเจ็บป่วยเรื้อรังจนถึงแก่ความตาย
เดิมกฏหมายประกันสังคมไม่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน(มะเร็ง/ไตวายเรื้อรัง/เอดส์/การบาดเจ็บของสมอง เส้นเลือดสมอง,กระดูกสันหลัง อันเป็นเหตุให้อัมพาต/ความผิดปรกติของกระดูกหักและมีภาวะแทรกซ้อน/โรคหรือการเจ็บป่วยอือื่นๆที่ต้องรักษาเกิน180 วัน)

ใหม่เพื่มสิทธิประโยชน์ ได้แก่ เงินค่าทำศพ เงินสงเคราะห์กรณีตาย เงินชราภาพ แม้เงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ

-กรณีว่างงาน
เดิมไห้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนการว่างงานเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออกเท่านั้น

กฏหมายประกันสังคมฉบับใหม่เพิ่มไห้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไมมีการเลิกจ้าง จะมีการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกจ้าง

พระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่นี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการร่างกฏหมายลูก

นักสื่อสารสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงาน รายงาน