สปส.พร้อมดูแลสวัสดิการประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ

ประกันสังคมประกาศ พร้อมดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม แรงงานข้ามชาติเช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนไทย

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การให้ความคุ้มครองดูแลแรงงานข้ามชาติในระบบประกันสังคมว่า สำนักงานประกันสังคม มุ่งมั่นจัดระบบการบริหารที่ดี เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย สำหรับแรงงานข้ามชาติที่จะได้รับสวัสดิการและความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมนั้น จะต้องเป็นแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ หากต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจะต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) และมีหนังสือเดินทาง (Passport)

ข้อมูลล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2562ที่ผ่านมา มีแรงงานข้ามชาติในระบบประกันสังคมจำนวน 1,126,952 คน แยกเป็นผู้ประกันตนสัญชาติพม่า จำนวน 724,915 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 237,534 คน สัญชาติลาว จำนวน 55,283 คน และสัญชาติอื่น ๆ จำนวน 109,220 คน โดยแรงงานข้ามชาติจะได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม 7 กรณี ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนคนไทย ปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติในไทย มาขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมในเดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา 3 อันดับ ได้แก่

1) กรณีสงเคราะห์บุตร มีอัตราการใช้บริการมากที่สุด 10,360 คน

2) กรณีเจ็บป่วย 3,717 คน

3) กรณีคลอดบุตร 1,871 คน

สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนทั้ง 3 กรณีไปแล้ว 37,712,616.53 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างที่มีแรงงานข้ามชาติให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลแรงงานข้ามชาติ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน