สปสช.จัดประชุม สานต่อความร่วมมือกลุ่มสหภาพ สร้างศูนย์ประสานงานในพื้นที่

หลังจากทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ได้จัดเวทีประชุมร่วมกับผู้นำกลุ่มย่านฯต่างๆถึง 2ครั้งจนเกิดการกำหนดการดำเนินการเบื้องต้นดังนี้
 
1. จัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพด้านแรงงาน
 
2. งานเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้ใช้แรงงาน ในเรื่องสิทธิและการเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ
 
3. การตรวจสุขภาพคัดกรองความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงจากการทำงาน
 
4. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
 
5. พัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพให้กับผู้นำแรงงาน
 
6. รวบรวมศึกษาวิจัยเพื่อเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย
 
 
7. ให้สปสช.เป็นกลไกประสานงานด้านแรงงานผ่านศูนย์ประสานงานของกลุ่มย่านฯต่างๆ
 
8. พัฒนาให้เกิดห้องปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานในการตรวจปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
 
ดังนั้นในวันที่ 28 มีนาคม 2554 ทางสปสช.จึงได้จัดการประชุมหารือทิศทางการมีส่วนร่วมของภาคแรงงานในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯซึ่งมีตัวแทนจากกลุ่มย่านฯ และเครือข่ายแรงงานต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมกับตัวแทนจากศูนย์ประสานภาคประชาชนมาให้ภาพรวมการทำงานด้านงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยมีนายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช. มาเป็นประธานในการประชุมและร่วมดำเนินการประชุม ให้ภาพรวมการทำงานของสปสช.ในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ครอบคลุม3ประเด็นหลักคือ 1. การตรวจคัดกรองโรค 2. การให้คำปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ 3. การส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
 
สำหรับเป้าหมายที่ต้องการขับเคลื่อนกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อต้องการเผยแพร่ข้อมูลในสิทธิประโยชน์ของสปสช.ที่ผู้ประกันตนได้นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมได้แก่  
 
1. การรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในเครือข่ายสปสช.ที่ผู้ใช้แรงงานเคยลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการไว้หรือขอแจ้งย้ายหน่วยบริการสาธารณะสุขเพื่อสะดวกในการใช้บริการในกรณีที่สิทธิในการรักษาพยาบาลประกันสังคมยังไม่เกิด(ส่งสมทบไม่ถึง3เดือน)หรือสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนส่วนกรณีคลอดบุตรในกรณีที่ส่งสมทบไม่ถึง7เดือนก็สามารถใช้สิทธิได้รวมถึงการบริการก่อนหรือหลังการคลอด
 
2.การเข้าถึงสิทธิในการตรวจคัดกรองโรค มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
 
3.การวางแผนครอบครัว
 
4.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้แก่1.การบริการวัคซีน 2.การประเมินโรคซึมเศร้า
 
5.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 
สำหรับความคาดหวังที่สปสช.จะจัดตั้งศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนภาคแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายประชาชน 9 ด้านตามพรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545 ในเบื้องต้นทุกกลุ่มมีความเห็นน่าจะทำงานร่วมกันได้เพราะไม่ต้องจัดตั้งเป็นศูนย์ฯขึ้นมาใหม่แต่ใช้สำนักงานกลุ่มย่านฯที่มีอยู่เดิมหวังให้เป็นเครือข่ายที่ช่วยเผยแพร่ข้อมูลการเข้าถึงสิทธิสปสช.ที่ผู้ประกันยังไม่รับทราบโดยให้เป็นหนึ่งในประเด็นที่ช่วยร่วมขับเคลื่อนเพื่อเป็นการทำงานกับมวลชนสมาชิกซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีการทำงานในพื้นที่อยู่แล้วในขั้นแรกถ้ากลุ่มย่านฯไหนพร้อมก็จะเริ่มทำWork shop กับศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนในเขตพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อสร้างขบวนการในการทำงานร่วมกันต่อไป
 
สำหรับข่าวล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554 สปสช.ได้จัดประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุขและสำนักงานประกันสังคม เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันในการให้ผู้ประกันตนสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในสถานพยาบาลเครือข่ายประกันสังคมโดยมีค่าเหมาจ่ายรายบุคคลที่ 300 บาท เบื้องต้นทางสำนักงานประกันสังคมได้รับหลักการแต่ต้องไปทำความเข้าใจกับสถานพยาบาลก่อนในกรณีมะเร็งปากมดลูก
 
มงคล ยางงาม นักสื่อสารแรงงานศูนย์สื่อสารแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ รายงาน