ศูนย์สื่อสารแรงงานสมุทรปราการ ถกกันยาวก่อนได้ทีมสื่อใหม่

หลังจากที่มูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  ได้รับกาสนับสนุนจาก  สสส.โครงการสื่อสารแรงงาน เพื่อสร้างข่าวสารด้านแรงงานให้กับผู้นำสหภาพแรงงาน ผ่านสื่อทางเลือก (เว็บไชด์) โครงการนี้ฝึกอบรมผู้นำสหภาพแรงงาน เป็นนักสื่อสารแรงงานแล้ว และทางโครงการได้ฝึกผู้นำแรงงานกับทีวีไทย เป็นนักข่าวพลเมือง สายเลือดแรงงาน เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

ศูนย์สื่อสารแรงงานสมุทรปราการ ได้นำเสนอข่าวสารด้านแรงงาน ประกันสังคม ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ค่าจ้าง สวัสดิการ และความมั่นคงในการทำงาน แต่ว่า ทีมงานยังมีอยู่น้อยจึงต้องปรับแผนการทำงานใหม่

นาย ธีระวุฒิ เบญมาตย์  รองเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ได้เชิญสมาชิกของ ทีม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 54 สรุปการทำงานที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุประสรรค์ของการทำงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการของนักสื่อสารแรงงาน   โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจากสหภาพแรงงานชิ้นส่วนยานยนต์และโลหะแห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานซันสตาร์ แห่งประเทศไทย สหภาพแรงงานเฟสด๊อส ประเทศไทย สหภาพแรงงานทีไอดี สหภาพแรงงานพานาโชนิค ประเทศไทย   สหภาพแรงงานละ 2ท่านเพื่อเป็นเครือข่ายนำข่าวสารด้านแรงงานนำเสนอสื่อ

ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกรียติจากคุณ วิชัย นราไพบรูณ์ ผู้จัดการมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยและทีมงาน เข้าประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มเติม ข้อดีข้อเสียของการทำงานที่ผ่านมา  เพื่อให้นักสื่อสารแรงงานในพื้นที่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของนักสื่อสารแรงงาน โดยทั้งนี้ ทางสมาชิกสมาพันธ์ได้รับทำงานโครงการการสื่อสารฯ เพื่อเป็นหนึ่งในทีมงานนักสื่อสารเพิ่มมากขึ้นในส่วนของศูนย์แรงงานสมุทรปราการ โดยจะมีการนำข่าวในพื้นที่ส่งให้ส่วนกลางสื่อvoicelabour.orgและนักสื่อพิมพ์วอยซ์เลเบอร์ รวมถึงการผลิตสื่อในพื้นที่ ในการสื่อสารกันเองด้วย

ธีรวุฒิ เบญมาตย์ นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์สมุทรปราการ รายงาน