ศาลสั่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ จ่ายค่าชดเชยบวกค่าจ้างให้คนงานไทยซิน

ศาลแรงงานมีคำสั่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ จ่ายเงินค่าชดเชยคนงานบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์  จำกัด ในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สินนายจ้างหลังถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561นางสาวสุรินทร์ พิมพา ฝ่ายรับเรื่องบร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้ชี้แจงคำสั่งศาลกรณีเลิกจ้างคนงานบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์  จำกัด ให้คณะกรรมการที่ประชุมประจำเดือนกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่

วันที่ 3 เมษายน 2561ศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรสาคร มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ สค. 69-116/2561 และ สค.117-164/2561 เรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่ 44/2560 โดยคดีมี 2 สำนวน ศาลสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันโดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทย์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 48 และจำเลยที่1 คือบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์  จำกัด จำเลยที่ 2 คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์  จำกัด มีคำพิพากษาคดีสั่งให้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างทั้ง 96 คน  บริษัทฯเป็นบุคคลล้มละลายเพราะถูกฟ้องพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบแล้วจากการสอบสวนกิจการทรัพย์สินและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 และไม่ได้บอกเลิกจ้างลูกจ้างทั้ง 96 คน รวมถึงไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบยังคงปล่อยให้บริษัทฯประกอบกิจการต่อไป จนกระทั่งวันที่ 1 มีนาคม 2560 จึงประกาศปิดกิจการ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  เจ้าหน้าที่สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรสาคร ได้นำคดีฟ้องศาลรงงาน   จ.สมุทรสาคร ศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์  จำกัด นำเงินมาจ่ายให้กับลูกจ้างทั้ง  96  คนโดยให้จ่ายค่าจ้างรวมจำนวนเงิน 3,350 บาท ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีรวมจำนวนเงิน 55,408 บาท ค่าจ้างแทนคำบอกกล่าวล่วงหน้ารวมจำนวนเงิน 660,355 บาท และค่าชดเชยรวมจำนวนเงิน 8,398,229 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,117,369 บาท แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ยังมิได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างทั้ง 96 คนตามคำสั่งศาล จนถึงบัดนี้

นักสื่อสารศูนย์แรงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่