วุฒิสภามีมติผ่านร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติในวาระที่ 3 เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมวุฒิสภาวันนี้ (28 มีนาคม 2554) มีมติผ่านความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ในวาระที่ 3 ด้วยมติ 44 ต่อ 0 เสียง โดยร่าง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ มีสาระสำคัญ คือ จัดให้มีกองทุน เรียกว่า กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. อันเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อช่วยสร้างหลักประกันทางการเงินในยามชราภาพให้กับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี โดยเน้นไปที่กลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่มีหลักประกันทางรายได้เป็นสำคัญ

หลักการของกองทุนนี้ คือ ประชาชนสามารถฝากเงินผ่านกองทุน โดยที่ประชาชนเป็นผู้ออมจ่ายเงินสมทบกองทุนจำนวน 100 – 1,000 บาทต่อเดือน และรัฐบาลเป็นผู้สมทบให้อีกส่วนหนึ่ง หลักการจ่ายเงินสมทบของรัฐบาลจะคำนึงถึงระดับอายุของผู้เป็นสมาชิก ด้านคณะกรรมการกองทุนให้มีสมาชิกที่มาจากการได้รับคัดเลือกจำนวน 5 คน ซึ่งมาจากภาคประชาชน โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และต้องมีการกระจายตามภูมิภาค เพื่อให้เกิดความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมที่ทั่วถึง โดยต้องคำนึงถึงสัดส่วนของชายและหญิง

ขั้นตอนต่อจากนี้ คือ การส่งร่างพ.ร.บ.คืนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาอนุมัติในรอบสุดท้าย ก่อนการประกาศใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการต่อไป

ทุกท่านสามารถดูร่างพรบ.ฉบับที่เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา ได้ในไฟล์ที่แนบมา ร่างพระราชบัญญัติกองทุนออมแห่งชาติ พ.ศ. …. 280354

บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ รายงาน