วุฒิสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

วุฒิสภาผ่านร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

การประชุมวุฒิสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ วันนี้(8 พ.ย.) ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. … ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมาย คือ การให้หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงกิจการอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ซึ่งมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย ตลอดจนวินิจฉัยคำอุทธรณ์ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย และการเข้าไปตรวจสถานประกอบการ

ขณะที่การอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาได้สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว เพราะจะทำให้แรงงานมีหลักประกันความปลอดภัยที่ดีและถูกต้องตามกฎหมาย เพราะที่ผ่านมาแรงงานได้รับอันตรายจากสารเคมี หรือสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานซึ่งได้รับการดูแลไม่ดีเท่าที่ควร พร้อมแสดงความเป็นห่วงโดยขอให้กฎหมายครอบคลุมถึงผู้พิการและทุพพลภาพอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ หลังสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวางที่ประชุมจึงมีมติผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนน 72 ต่อ 1 คะแนน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์  8 พฤศจิกายน 2553 19:05 น.