วุฒิสภาขยายเวลาลงมติวาระ 2-3 ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัย

วุฒิสภาขยายเวลาลงมติวาระ 2-3 ร่างพ.ร.บ.ความปลอดภัย

ในจันทร์ 8 พฤศจิกายน 2553 วุฒิสภาเตรียมพิจารณาเรื่องขอขยายเวลา ลงมติวาระ 2-3 ร่างพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน พ.ศ….ออกไปอีก จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 แม้ว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญ วุฒิสภา จะพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตาม!
 
กว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2553 ซึ่งที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 10 สมัยสามัญนิติบัญญัติ ได้ลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ…. และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้ จำนวน 29 คน จากเริ่มต้นวันที่ 5, 12, 19, 26 ตุลาคม จนถึง 1 พฤศจิกายน 2553 บัดนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯได้พิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
 
ทั้งนี้จะมีการบรรจุวาระเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาอีกครั้งในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 อย่างไรก็ตามเป็นที่แน่นอนแล้วว่าในวันดังกล่าว ที่ประชุมวุฒิสภาจะยังไม่พิจารณาร่างพรบ.ฉบับนี้เพื่อลงมติในวาระ 2-3 ตามขั้นตอนทางนิติบัญญัติต่อไป แต่จะมีการเสนอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปอีกจนถึงวันครบกำหนด คือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นวันปิดสมัยประชุมสภานิติบัญญัติพอดี 
แต่อย่างไรก็ตามยังถือว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะในหมวด 7 มาตรา 52 ยังคงระบุเหมือนเดิมตามร่างที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรว่า ให้มีสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรี ทั้งนี้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ (ดูเอกสารหน้า 38)
 
ดูร่างพรบ.ฉบับคณะกรรมาธิการวุฒิสภาได้ที่safety_ACT_draft_senate 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :  บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ (ป่าน) ฝ่ายข้อมูลเชิงนโยบายและสื่อสารสังคม แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน และปัจจุบันยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายสาธารณะระดับชาติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มือถือ: 087-819-3488 Email: prachachon_thai@hotmail.com และ policy.communicate@gmail.com