วันสตรีสากล คสรท. และสรส.เคลื่อนขบวนเสนอ 8 ข้อแก้ปัญหาผู้หญิง

เสนอ 8 ข้อแก้ปัญหาผู้หญิง รับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 ,190,189,177 สิทธิลาคลอดได้ 180 วัน ให้ผู้ชายลาไปดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 30 วัน แก้ไขการละเมิดสิทธิ ปกป้อง คุ้มครอง แรงงาน เงินอุดหนุนเด็ก0-6 ปีถ้วนหน้า กำหนดสัดส่วนผู้หญิงและเพศสภาพในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกมิติ และให้วันสตรีสากลเป็นวันหยุด

เนื่องในวันสตรีสากล (วันที่ 8 มีนาคม 2564) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดย นางอภันตรี เจริญศักดิ์ รองประธานฝ่ายสตรีคสรท. และนางสาวนิไลมน มนตรีกานนท์ รองเลขาธิการฝ่ายสตรีสรส. ได้รวมตัวกันที่อนุสาวรัย์ประชาธิปไตย เดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล เพื่อยืนข้อเรียกร้อง 8 ข้อ ต่อนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา โดยมีผู้แทนรัฐบาลมารับหนังสือ

โดยสรุปเนื้อหาได้ดังนี้ ปัจจุบันผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำคัญต่อการพัฒนาโลก พัฒนาประเทศ และมีผู้หญิงในหลายประเทศก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศ สำหรับประเทศไทยจากการเคลื่อนไหวของเครือข่ายของขบวนการแรงงานและเครือข่ายผู้หญิง กลุ่มเพศสภาพ ในกลุ่มสาขาอาชีพต่างทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องสิทธิ เสรีภาพ มากยิ่งขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายและมีการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง ผู้หญิงยังคงถูกเอาเปรียบ ไม่ได้รับความเป็นธรรมอีกมากมายหลายมิติ วันสตรีสากลในปีนี้ เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายผู้หญิง ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อดังนี้

1. รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิความเป็นมารดา

2. รัฐต้องกำหนดให้ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 180 วัน และให้ผู้ชายลาไปดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 30 วัน โดยได้รับค่าจ้าง 100%

3. รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 190 ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน

4. รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านและ อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 177 ว่าด้วยงานที่รับไปทำที่บ้าน เพื่อให้แรงงาน ได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

5. รัฐต้องกำหนดมาตรการเพื่อขจัดการละเมิดสิทธิแรงงานทุกรูปแบบ รวมถึงหามาตรการ ปกป้อง คุ้มครอง และเยียวยา เพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงานและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

6. รัฐต้องให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 0-6 ปีเดือนละ 600 บาท

7. รัฐต้องกำหนดสัดส่วนผู้หญิงและเพศสภาพในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกมิติ ทุกระดับ อย่างน้อย 1 ใน 3

8. รัฐต้องกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็นวันหยุดตามประเพณี

หวังเป็นอย่างยิ่งว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับสิทธิและบทบาทของสตรี ด้วยการดำเนินการตามข้อเสนอที่ “คณะทำงานวันสตรีสากล 2564 ” อันประกอบด้วยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)และเครือข่ายได้นำเสนอในปีนี้และดำเนินการโดยเร็วซึ่งจะเป็นการแสดงออกถึงความจริงใจของรัฐบาลในการยกระดับสิทธิและสวัสดิภาพของผู้หญิง

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน