วันงานที่มีคุณค่า

DSCN8740

7 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) แรงงานนอกระบบ แรงงานข้ามชาติ กว่า 300 คน รวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จัดกิจกรรมรณรงค์วันงานที่มีคุณค่า (world Day for Decent Work)

นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กล่าวว่า วันงานที่มีค่าเป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ทั่วโลกออกมารณรงค์เพื่อเรียกร้องสิทธิ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพจะต้องได้รับการคุ้มครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานจะต้องได้รับสวัสดิการที่ดี ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เรื่องค่าจ้างที่ยังไม่มีการปรับขึ้นเลย ซึ่งรัฐบาลแช่แข็งไว้ 3 ปีแล้ว ปี2559 สมควรที่จะปรับขึ้นให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานคือไม่ต่ำกว่าวันละ 360 บาท เท่ากันทั่วประเทศ และยังมีประเด็นอื่นๆที่รณรงค์ในวันนี้ เช่น การปฏิรูปกฎหมายประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้ การตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงเมื่อคนงานถูกเลิกจ้าง ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน การจัดตั้งธนาคารแรงงาน หยุดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปัญหาเหล่านี้จะยื่นต่อรัฐบาลเพื่อให้ได้รับการแก้ไขต่อไป

DSCN8682 DSCN8506

ด้านนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
กล่าวว่าประเด็นเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการแก้ไขในขณะนี้คือการคุกคามละเมิดสิทธิแรงงาน โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรงต่อผู้นำแรงงานมีการข่มขู่ ทำร้าย กลั่นแกล้ง ใช้กระบวนทางการศาล ซึ่งมีหลายรูปแบบที่ผู้นำแรงงานถูกกระทำ ในการที่จะให้ผู้นำแยกจากมวลชนสมาชิกโดยการให้ออกไปอยู่นอกรั่วโรงงาน แม้กระทั่งการทำสัญญาข้อตกลงกันแล้วนายจ้างเองก็ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย หรือแม้แต่รัฐเองก็ไม่มีกลไกที่จะบังคับให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมาย และที่เลวร้ายไปกว่านั้นที่นายจ้างพยายามที่จะหาเงื่อนไขเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นจำนวนเงินมากมายมหาศาล โดยเฉพาะแกนนำที่เป็นผู้ถูกกระทำ ยังมีประเด็นปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานข้ามชาติที่ยังเข้าไม่ถึงสิทธิ ปัญหาการค้ามนุษย์ มีกระบวนการนายหน้าเข้ามาเกี่ยวข้อง

ฉะนั้นการรณรงค์ในวันงานที่มีคุณค่าก็เพื่อให้รัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้สถานการณ์ปัญหาที่มีอยู่จริงและนับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น วันนี้จึงขอเรียกร้องและสะท้อนปัญหาต่างๆเพื่อให้นำไปสู่การแก้ปัญหา และยืนยันว่าแรงงานพร้อมที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพียงแต่ขอให้รัฐบาล นายจ้าง ลูกจ้าง จริงใจต่อกันสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อที่จะแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป

หลังจากนั้นขบวนผู้ใช้แรงงานเริ่มเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยังทำเนียบรัฐบาล โดยชูป้ายประเด็นปัญหาแรงงานต่างๆ พร้อมทั้งการสลับกันขึ้นกล่าวปราศรัยของผู้นำแรงงานจากกลุ่มย่านต่างๆตลอดเส้นทาง

ต่อมาเวลา 11.45 น. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนมารับข้อเรียกร้อง และกล่าวต่อผู้ใช้แรงงานว่า วันนี้เป็นวันสำคัญของผู้ใช้แรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญ พร้อมที่จะทำงานร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศและผู้ใช้แรงงาน จะให้เกิดวันงานที่มีคุณค่าในประเทศของเรา ซึ่งจะรับเรื่องทั้งหมดไปเรียนท่านรัฐมนตรีเพื่อที่จะนัดหมายผู้นำแรงงานเข้าพบพูดคุยหารือทางออกในการแก้ปัญหาร่วมกันต่อไป

DSCN8371 DSCN8388

สำหรับข้อเรียกร้องวันงานที่มีคุณค่าปี 2558 มีดังนี้

หมวดที่ 1 .ว่าด้วยคุณภาพชีวิต
1. ให้ปรับค่าจ้างขั้นตำวันละ 360 บาท เท่ากันทั้งประเทศ
2. การปฏิรูประบบประกันสังคม การมีส่วนร่วม อิสระ โปร่งใส ตรวจสอบได้
3. เรื่องให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้แก่คนงานกรณีนายจ้างเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
5. การจัดตั้งธนาคารแรงงาน
6. ยกระดับคุ้มครองคนงานมาตรฐานเดียวในอาเซียน

หมวดที่ 2. ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของคนงาน
1.ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ฉบับที่ 87และ 98
2.ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแรงงานกรณีประธานและกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยถูกผู้บริหารฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย 326 ล้านบาท รวมทั้งการละเมิดสิทธิแรงงานอีก 12 กรณี
3.ให้การปฏิรูปกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ใหม่โดยให้แรงงานทุกประเภททั้งเอกชน รัฐวิสาหกิจ
4.ราชการและอื่นๆอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน (ฉบับบูรณาการของแรงงาน)
5.ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม

หมวดที่ 3. ว่าด้วยการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ต้องไม่มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

หมวดที่ 4. ว่าด้วยการมีส่วนร่วม ทางนโยบาย การออกกฎหมายต่างๆ ผู้ใช้แรงงานควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในทุกระดับขั้นตอน

นักสื่อสารแรงงาน รายงาน

DSCN8520 DSCN8433

DSCN8368 DSCN8340

DSCN8453 DSCN8325