วันกรรมกรสากล แรงงานนอกระบบ แถลงเรียกร้องรัฐมีมาตรการแก้วิกฤตโควิด-19 พร้อมปฏิรูปประกันสังคม

วันที่ 1 พฤาภาคม 2564 สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ออกแถลงการณ์เนื่องในวันแรงงานสากล 2564 ในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 โดยมีเนื้อหาและข้อเรียกร้อง ดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันแรงงานสากล เพื่อที่สังคมจะตระหนักและเห็นคุณค่าของผู้ใช้แรงงานในฐานะผู้สร้างสรรค์โลก และเป็นโอกาสที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วโลกจะได้ตระหนักถึงพลังของตนเองและร่วมกันเฉลิมฉลองในวันอันพิเศษและยิ่งใหญ่นี้

สำหรับประเทศไทยซึ่งมีปัญหาการกระจายความมั่งคั่งในสังคมอย่างไม่เป็นธรรม ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนที่ขยายใหญ่ขึ้นทุกขณะ กระทั่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเมื่อปี 2561  ปัญหาที่แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบเผชิญเสมอมาก็คือ ค่าจ้างค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว  ไม่สามารถเข้าถึงและใช้สิทธิในการรวมตัวและการร่วมต่อรอง แรงงานในระบบโรงงานไม่ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งสหภาพแรงงาน ผู้นำสหภาพแรงงานถูกคุกคาม กระทั่งถูกเลิกจ้าง ในขณะที่แรงงานนอกระบบไม่ได้รับสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และหลักประกันทางสังคมที่มีอยู่โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมไม่เพียงพอที่จะเยียวยาและเป็นสวัสดิการในยามที่แรงงานเดือดร้อน ไม่ว่าจะเป็นบำนาญชราภาพ เงินสงเคราะห์บุตร

ระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาในสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดโควิด-19 จนกระทั่งการระบาดระลอกที่ 3 นี้ ผู้ใช้แรงงานต้องเผชิญปัญหาและผลกระทบทางเศรษฐกิจที่หนักหน่วงรุนแรง ซ้ำเติมลงบนปัญหาเดิมที่มีอยู่ แรงงานที่อยู่ในระบบโรงงาน ในอุตสาหกรรมการส่งออก อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถูกเลิกจ้างทั้งแบบชั่วคราวและถาวร ถูกลดชั่วโมงการทำงานและค่าจ้าง  และแรงงานนอกระบบได้แก่ ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่มีออเดอร์งาน ผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรมไม่สามารถขายสินค้าเพราะไม่มีการท่องเที่ยว ผู้ค้ารายย่อยในตลาดและแผงลอยได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดตลาด แท็กซี่และมอเตอร์ไซค์คิวมีผู้ใช้บริการลดลงอย่างมาก ร้านเสริมสวย ร้านนวดถูกสั่งปิด ลูกจ้างทำงานบ้านถูกเลิกจ้าง  ในขณะที่มาตรการเยียวยาความเดือดร้อนของรัฐไม่ทั่วถึงและทันท่วงที  และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถกลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งขาดความชัดเจน และไม่มีช่องทางที่ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ใช้แรงงานจะสามารถเข้าถึง

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย) ในฐานะองค์กรของแรงงานนอกรระบบ จึงมีข้อเรียกร้องเร่งด่วนเนื่องในวันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม 2564 ต่อรัฐบาล ดังนี้

  1. เร่งออกมาตรการเยียวยาที่สำคัญคือเงินช่วยเหลือเพื่อชดเชยการขาดรายได้ในช่วงเวลาที่รัฐบาลมีมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด ด้วยจำนวนเงินที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ถ้วนหน้าและครอบคลุมแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ และผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มอื่น ๆ โดยไม่มีอุปสรรคและข้อจำกัดในการเข้าถึง
  2. เร่งออกมาตรการเยียวยาฟื้นฟูอื่น ๆ สำหรับแรงงานนอกระบบ เช่น การจัดตั้งกองทุนเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีพของแรงงานนอกระบบ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการของกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยหน่วยงานภาครัฐ
  3. พัฒนาช่องทางให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ และแรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่รัฐกำลังดำเนินการอยู่ด้วยเงินกู้สี่แสนล้านอย่างแท้จริง
  4. มาตรการเยียวยาและฟื้นฟูต้องมีส่วนร่วมของตัวแทน และองค์กรของแรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ
  5. ปฏิรูปประกันสังคม ให้มีสิทธิประโยชน์ที่ตอบสนองความต้องการของแรงงานอย่างแท้จริง เช่น การประกันการว่างงานของแรงงานนอกระบบ เพิ่มจำนวนเงินสิทธิประโยชน์ชราภาพ และปฏิรูประบบบริหารสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้แรงงานเป็นเจ้าของ เริ่มจากการจัดเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมที่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนทุกมาตรา
  6. ทบทวน แก้ไข ตัวบท กลไก และการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของแรงงานนอกระบบ เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 กฎกระทรวงคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน พ.ศ.2555 ให้สามารถคุ้มครองสิทธิของแรงงานนอกระบบได้อย่างแท้จริง

สมาคมเครือข่ายแรงงานนอกระบบ(ประเทศไทย)หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อคุณภาพชีวิต และสิทธิของแรงงาน