ลูกจ้างทำงานบ้าน รณรงค์ “วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล”

ใน​วันที่ 16 มิถุนายน 2560 “วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล” เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย ชวนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงที่ได้กำหนดสิทธิให้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วันที่ 16 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น “วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล” ทางเครือข่ายจึงขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงให้สิทธิแก่ แรงงานลูกจ้างที่ทำงานบ้านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และกำหนดหน้าที่ของนายจ้างต้องปฏิบัติ คือ

1. ให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยมีระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 6 วัน

2. นายจ้างต้องประกาศวันหยุดตามประเพณีใหลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยมีวันหยุดไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี รวมทั้งวันแรงงานแห่งชาติ  กรณีวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์  ให้ลูกจ้างหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป

3. ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ไม่เกินปีละ 6 วันทำงาน

4. ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง  กรณีการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป  นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์ก็ได้

5. กรณีลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างโดยตรง ห้ามจ่ายให้แก่ผู้อื่น

6. ลูกจ้างต้องได้ค่าจ้างในการทำงานวันหยุด  ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์  วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจำปี

7. ลูกจ้างได้รับค่าจ้างในวันลาป่วยเท่ากับค่าจ้างในวันทำงาน แต่ปีละไม่เกิน 30 วันทำงาน

ความเป็นมาของวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล นั้นมีดังนี้ เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน  2554  หรือ 6 ปีที่ผ่านมา  ที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 100  ณ  กรุงเจนีวา  ได้มีมติรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 189  ว่า ด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน  ซึ่งอนุสัญญาฉบับดังกล่าว จะช่วยให้สภาพการจ้างงานและชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างทำงานบ้าน  กว่า 10  ล้านคนทั่วโลกดีขึ้น  ทางเครือข่ายฯ จึงถือเอาวันที่ 16  มิถุนายน  ของทุกปี เป็นวันลูกจ้างทำงานบ้านสากล  และพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองในวันนี้ พร้อมชวนติด #วันลูกจ้างทำงานบ้านสากล #เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศ #HomeNetThailand #MyFairandHappyhome #IDWF