ลอยแพลูกจ้างแรงงานไทย-เมียนมาร์ ไม่จ่ายค่าชดเชย

20150315_170113

ลูกจ้างร้องนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย อ้างขาดทุน กลุ่มสหภาพแรงงานฯช่วยเขียนคำร้อง กองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังลูกจ้างยื่นคำร้องต่อสวัสดิการแรงงานจังหวัดแล้ว

วันที่ 15 มีนาคม 2558 ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ได้ให้คำปรึกษาลูกจ้างบริษัทไทยวู้ดเท็ค จำกัด ที่ถูกนายจ้างถูกลอยแพ โดยบริษัทเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 17.00 น. บริษัทไทยวู้ดเท็ค จำกัด เลขที่ 9/2 ซอยวิรุณราษฎร์ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้เรียกลูกจ้างทั้งหมด 47 คน เป็นแรงงานไทย 41 คน แรงงานเมียนมาร์ 6 คน เข้าไปประชุมและได้แจ้งกับลูกจ้างว่าบริษัทประสบปัญหาการขาดทุนมาหลายปี และบริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้จึงต้องปิดกิจการซึ่งลูกจ้างได้สอบถามกับบริษัทว่าจะช่วยเหลือลูกจ้างอย่างไร บริษัทตอบว่าไม่มีเงินจ่ายให้ ทั้งที่ลูกจ้างทำงานกับบริษัทมาสร้างผลกำไรให้มากมายมหาศาล แต่วันหนึ่งเมื่อบริษัทปิดกิจการกลับลอยแพลูกจ้างปฏิเสธความรับผิดชอบที่มีต่อลูกจ้าง

20150315_17000020150315_184449

วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ลูกจ้างได้ไปยื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 28 คน หลังจากที่ลูกจ้างไปร้องกับเจ้าหน้าที่ วันที่ 24 สิงหาคม 2557 บริษัทได้เรียกลูกจ้างไปพูดคุยและมีหนังสือขอผ่อนผันการจ่ายเงินค่าชดเชย เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยยึดหลักการจ่ายเงินให้ตามบัญชี สปส. 6 – 09 ของการนำส่งสมทบประกันสังคม แต่เมื่อครบกำหนด 6 เดือนนายจ้างก็ผิดนัดไม่จ่ายตามที่ได้ตกลงไว้

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ได้มีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ 37/2558 ลงวันที่ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ให้บริษัทไทยวู้ดเท็ค จำกัด จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างทั้ง 28 คน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง ซึ่งนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ลูกจ้างได้ไปสอบถามกับพนักงานตรวจแรงงาน แต่กลับโยนเรื่องให้ลูกจ้างไปถามนิติกรแรงงานจังหวัดเอง ซึ่งนิติกรแรงงานบอกให้ลูกจ้างไปฟ้องศาลกันเอง และวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ลูกจ้างจำนวน 27 คน ได้ไปฟ้องศาลแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และศาลนัดพิจารณาวันที่ 26 มีนาคม 2558

วันที่ 14 มีนาคม 2558 นางสาวสุรินทร์ พิมพา ฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างจึงไปพบกับลูกจ้างและชี้แจงสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับเรื่องกองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างถูกเลิกจ้างและนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยและพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งเป็นที่สุดแล้ว ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องกองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2558 จึงให้ลูกจ้างทั้ง 27 คน มาเขียนคำร้องกองทุนเงินสงเคราะห์ลูกจ้างก่อนจะหมดสิทธิในการยื่นคำร้องในกองทุนฯ จากการถูกเลิกจ้างในครั้งนี้

นักสื่อสารแรงงานศูนย์อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ รายงาน