ร่วมด้วยช่วยกัน กรรมกรลงแขกผลักดันกฎหมายประกันสังคม

ร่วมด้วยช่วยกัน  กรรมกรลงแขกผลักดันกฎหมายประกันสังคม
โชว์ประเด็นสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนได้อะไรกับ  พ.ร.บ. ประกันสังคม ( ฉบับบูรณาการแรงงาน )

 กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่  นัดประชุมแกนนำ  13  สหภาพฯ  ชี้แจงทำความเข้าใจร่าง  พ.ร.บ. ประกันสังคม ( ฉบับบูรณาการแรงงาน )  ในการลงพื้นที่หารายชื่อเสนอกฎหมาย    ณ. ศูนย์วัฒนธรรมกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่   เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2553  ทุกสหภาพฯให้ความร่วมมือและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน  เน้นประเด็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน 

สาระสำคัญ  1. สิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ   เช่น  จ่ายเงินสมทบไม่ถึง  120  เดือน  มีสิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ  70  ของค่าจ้าง  จ่ายเงินสมทบ  120  ขึ้นไป  มีสิทธิรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ  80  ของค่าจ้าง  2. ผู้ประกันตนที่ออกจากงานมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนยาวขึ้นตามระยะเวลาจ่ายเงินสมทบ  เช่น จ่ายเงินสมทบไม่เกิน  10  ปี  มีสิทธิรับเงินทดแทนต่อเนื่องอีก  8  เดือน  ถ้าจ่ายสมทบตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป  มีสิทธิรับเงินทดแทนต่อไปได้อีก  12  เดือน  3. กำหนดให้ผู้ประกันตนที่ประสบอันตราย  เจ็บป่วย  ทุพพลภาพนอกงานได้รับประโยชน์ทดแทนบริการทางการแพทย์ตั้งแต่วันแรกที่เป็นลูกจ้าง 

4. ผู้ประกันตนเลือกใช้บริการสถานพยาบาลได้ทุกแห่งที่มีข้อตกลงกับสำนักงานประกันสังคม  ปกติหรือฉุกเฉิน  โดยไม่ต้องสำรองจ่าย 5. ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรสำหรับบุตรอายุไม่เกิน  20   ปีบริบูรณ์  6.ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิระบุเป็นหนังสือให้บุคคลรับประโยชน์ทดแทนกรณีค่าทำศพ  เงินสงเคราะห์การตาย  กรณีบำเหน็จชราภาพ  7.กรณีว่างงาน  ผู้ประกันตนมีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนชราภาพพร้อมกับกรณีว่างงาน
 จากนั้นวันที่ 14 พ.ย.53 กลุ่มคนงานประมาณยี่สิบคนได้ร่วมกันคัดเลือกรายชื่อที่รวบรวมได้ ว่ามีเอกสารที่ใช้เสนอกฎหมายได้มีกี่ชุดและยังคัดแยกไว้เป็นหมวดหมู่ตามจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ 
                                                                                                            

                                          ดาวเรือง  ชานก  นักสื่อสารแรงงานกล่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่