VDO. รำลึก 18 ปี โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เส้นทางฝัน สู่สถาบันความปลอดภัย

การเดินทางยาวนานเกือบ 18 ปี บนเส้นทางของการผลักดันให้มีการจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยฯที่เป็นองค์กรอิสระ

เพื่อทำหน้าที่ในการส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงานนั้น ขบวนการแรงงานรวมทั้งเครือข่ายด้านแรงงาน

โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม ต่างต้องเหนื่อยยากทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ไปมากมาย

กับการเคลื่อนไหวเพื่อให้ได้มาซึ่งสถาบันความปลอดภัยฯ ที่ใฝ่ฝัน

 

รำลึก 18 ปี โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เส้นทางฝัน สู่สถาบันความปลอดภัย 1

 

รำลึก 18 ปี โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเคเดอร์ เส้นทางฝัน สู่สถาบันความปลอดภัย 2