รายงานการศึกษาเรื่อง”ถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน”

รายงานการศึกษาเรื่อง“บทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน” ได้จัดทำขึ้นตามโครงการการจัดการองค์ความรู้การพัฒนาการสื่อสารของแรงงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมใน โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย ระหว่างเดือนมิถุนายน 2553-ธันวาคม 2554 เป็นโครงการซึ่งถือได้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาศักยภาพในการผลิตสื่อสนับสนุนขบวนการแรงงานของนักปฏิบัติการแรงงานในพื้นที่ต่างๆ ในระดับที่น่าพอใจ โดยสามารถสร้างแกนนำแรงงานจำนวนหนึ่งให้เป็นนักสื่อสารแรงงาน เพื่อทำหน้าที่ผลิตข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์  www.voicelabour.org  และเอกสารจดหมายข่าว วอยซ์เลเบอร์ ตามที่ปรากฎต่อสายตาคนทั่วไป

DSC0006012 DSC07010

DSC07050 DSC0695011

DSC00083 DSC00056

ความสำเร็จดังกล่าวนับเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ขบวนการแรงงานและวงการสื่อสารมวลชน  ซึ่งสมควรที่จะได้มีการสรุปบทเรียนกระบวนการทำงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดทำสื่อด้านแรงงาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงานต่อไปในอนาคต

 โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์บทเรียนความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคในกระบวนการทำงาน โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบของ โครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน ที่มีต่อขบวนการแรงงานและสังคม  กระบวนการเรียนรู้ของแรงงานและการพัฒนาภายในองค์กร และโอกาสของความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการ
  3. เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้เผยแพร่ในเวทีสรุปบทเรียนการทำงานของโครงการฯสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป

ติดตามรายละเอียดได้ที่    รายงานการศึกษาถอดบทเรียนโครงการการพัฒนาสื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนขบวนการแรงงาน