รอยัล ปอร์ซเลน ปิดงานทั้งโรงงาน จ่าย 50% อ้างลูกค้างดการสั่งซื้อวิกฤติ โควิด-19

 

แรงงานรอยัล ปอร์ซเลน ร้องถูกนายจ้างปิดงานทั้งโรงงาน และสำนักงานเป็นการชั่วคราว โดยอ้างลูกค้างดการสั่งซื้อและบางรายยกเลิกการสั่งซื้อ สถานการณ์และสภาพคล่องของบริษัทฯ อันเนื่องจากโรคโควิด-19 แถมใช้สิทธิรับเงินตามมาตรการประกันสังคมร้อยละ 50ไม่ได้

วันที่ 3 เมษายน 2563 นางธนัญภรณ์ สมบรม สหภาพแรงงานรอยัล ปอร์ซเลน ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงประเด็นนายจ้างประกาศ “ปิดงานทั้งโรงงาน และสำนักงานเป็นการชั่วคราว โดยอ้าง สถานการณ์และสภาพคล่องของบริษัทฯอันเนื่องจากโรคโควิด-19นั้น การที่บริษัทฯได้ประกาศปิดปในวันนี้ (วันที่ 3 เมษายน 2563)เป็นต้นไป โดยจะจ่ายค่าจ้างเพียวร้อยละ 50 นั้น” ทางสหภาพแรงงานฯได้สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสระบุรี เพื่อหาความชัดเจนว่า นายจ้างกระทำการปิดงานชั่วคราวโดย “อ้างสถานการโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกส่งผลให้ลูกค้างดการสั่งซื้อและบางรายยกเลิกการสั่งซื้อ จึงมีผลกระทบโดยตรง กับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯและต่อเนื่องไปถึงกำลังการผลิตที่ต้องลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป” ซึ่งทางเจ้าหน้าที่สวัสดิการฯ ได้แจ้งว่าทางนายจ้างแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่าการปิดงานครั้งนี้ได้ปรึกษาหารือกับทางสหภาพแรงงานฯแล้วจึงดำเนินการปิดงานชั่วคราว แต่ในความจริงคือ นายจ้างไม่ได้ปรึกษาหารือ มีการดำเนินการแล้วแจ้งให้สหภาพแรงงานรับทราบแล้ว ทางสหภาพแรงงานฯจึงได้ทำหนังสือแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอความชัดเจนว่าการปิดงานชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ตามมาตรา75 กฎหมายกำหนดให้จ่ายค่าจ้างร้อยละ 75 แต่นายจ้างอ้างโรคระบาดโควิด-19 แล้วจ่ายค่าจ้างร้อยละ 50 นั้นสามารถทำได้ด้วยหรือ

นางธนัญภรณ์ กล่าวอีกว่า ประเด็นต่อมาทางสหภาพแรงงานได้สอบถามทางสำนักงานประกันสังคม กรณีที่นายจ้างปิดงานชั่วคราว ถึงมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรณี กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้ขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากโรคที่แพร่หรือระบาดในมนุษย์ รวมทั้งภัยอื่นๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยให้  ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หรือ กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน นั้นเข้าหรือไม่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ได้ตอบมาว่า กรณีบริษัทรอยัล ปอร์ซเลน ที่ประกาศ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง สถานการณ์และสภาพคล่องของบริษัทฯอันเนื่องจากโรคโควิด-19 ไม่สามารถที่จะไปรับสิทธิประโยชน์ตามประกาศของสำนักงานประกันสังคมได้

โดย ทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงว่า  ให้  ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 นั้นเป็นเพราะเหตุที่ลูกจ้างผู้ประกันตนติดไวรัส หรือว่าถูกสั่งให้กักตัวอยู่ที่บ้านเท่านั้น เหตุสุดวิสัยที่นายจ้างอ้างจึงไม่เข้าสิทธิประโยชน์ที่ทางประกันสังคมประกาศ ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่สวัสดิการจึงได้นัดให้นายจ้าง และสหภาพแรงงานฯเข้าไปชี้แจงประเด็นการปิดกิจการชั่วคราวในวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่สำนักงานสวัสดิการแรงงานจังหวัดสระบุรี นางธนัญภรณ์ กล่าว

ทั้งนี้โดยเนื้อหา หนังสือที่ บริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศโดยนายโชคชัย เลิศเธียรดำรง กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่องสถานการณ์และสภาพคล่องของบริษัทฯอันเนื่องจากโรคโควิด-19

ตามที่สถานการโควิด-19 ระบาดไปทั่วโลกส่งผลให้ลูกค้างดการสั่งซื้อและบางรายยกเลิกการสั่งซื้อ จึงมีผลกระทบโดยตรง กับสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯและต่อเนื่องไปถึงกำลังการผลิตที่ต้องลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

ดังนั้นเพื่อการประคับประคองบริษัทฯ ให้อยู่รอดและเพื่อให้บริษัทฯมีโอกาสฟื้นตัวได้หลังโรคร้ายนี้ผ่านไป บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปิดงานทั้งโรงงาน และสำนักงานเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงไม่เลิกจ้างพนักงานประจำ และด้วยเหตุที่ขณะนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป บริษัทฯจะขาดสภาพคล่องทางการเงินอันเนื่องมาจากเหตุข้างต้น บริษัทฯจึงมีกำลังจ่ายค่าจ้าง/เงินเดือนในแต่ละเดือนได้แค่ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง/เงินเดือนของแต่ละคนเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประคับประคองบริษัทฯ ให้อยู่รอดและสามารถผ่านพ้นภุยในวิกฤติดังกล่าวข้างต้นได้

สำหรับโบนัสค้างจ่ายของเดือนเมษายน 2563 บริษัทยังคงจ่ายให้เต็มตามจำนวนที่แต่ละคนที่มีสิทธิได้รับ

ในโอกาสนี้ บริษัทฯต้องขอความร่วมมือพนักงานทุกคนในการช่วยรักษาและประคับประคองบริษัทฯของเราให้อยู่รอดและผ่านพันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน และบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งในไม่นานนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงและลูกค้ากลับมาสั่งซื้อแล้ว บริษัทฯ และพนักงานคงได้กลับมาทำงานกันอีกต่อไป

ทั้งนี้ มีผลการปิดงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563เป็นต้นไป โดยพนักงานไม่ต้องมาปฏิบัติงาน จนกว่าบริษัทฯจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงและจะมาประกาศมาเพื่อทราบต่อไป

บริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาชนะบนโต๊ะอาหารประเภทเซรามิก จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งออกต่างประเทศ 80% ขายภายในประเทศ 20% ซึ่งโรงงานผลิตอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี