รวมพลัง ค้นหาจุดอ่อน จุดแข็ง เร่งแก้ไขปัญหา กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่

เมื่อวันที่  20  มีนาคม   2554  ณ ที่ทำการกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม  กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่  จัดการประชุมสรุปประเมินผลการดำเนินงาน ปี  2553 และ วางแผนงาน ปี 2554 ของกลุ่มฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ  20  คน  จากจำนวน  9  สหภาพฯ ที่เป็นสมาชิกกลุ่มฯ   โดยเริ่มให้แต่ละฝ่ายได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา และหลังจากนั้น ในที่ประชุมร่วมกันระดมปัญหาว่าในกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ ที่ผ่านมามีทั้ง จุดอ่อน และ จุดแข็ง โดยสรุปคือ

จุดอ่อน คือ  1. ขาดบุคลากรในการทำงาน  2. ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่  3. มีข้อจำกัดในการลางาน  4. ปัญหาเศรษฐกิจของกรรมการ  5. ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มเวลา  6.กรรมการขาดการประสานงานในองค์กรตัวเอง  

จุดแข็ง คือ  1. การมีส่วนร่วมต่อองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง เรียกร้องสวัสดิการและรณรงค์แก้ไขกฎหมายต่างๆ  2. คนทำงานทุ่มเทในการทำงาน  3. มีสำนักงานเป็นของตัวเอง   4. ความเป็นพี่เป็นน้องกันในกลุ่มฯ

หลังจากนั้นได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรมในปี 2554 ให้สอดคล้องกับประเด็นที่ขับเคลื่อนและตอบสนองต่อการแก้ไขถึงจุดอ่อนที่ได้ระดมกันมา ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้

1.อบรมแกนนำรุ่นใหม่ สหภาพละ 4  คน  เพื่อให้สามารถขยายผลในการถ่ายทอดความรู้ในประเด็นที่กลุ่มขับเคลื่อนแก่สมาชิกสหภาพฯ

2. ตัวแทนกลุ่มสหภาพฯเข้าร่วมประชุมกับองค์กรสมาชิกเพื่อรับทราบปัญหา และช่วยกันหาทางแก้ไขในกรณีเร่งด่วน 

3. จัดประชุมระดับประธานสหภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกเพื่อถ่ายทอดแนวนโยบายของกลุ่มสหภาพฯ ได้รับทราบเป็นแนวทางเดียวกันให้ง่ายต่อการประสานงานการทำงานร่วมกัน  

4. จัดตัวแทนกลุ่มสหภาพฯเพื่อวางหัวข้อการให้การศึกษาแก่สมาชิกสหภาพแรงงานในโอกาสต่างๆในกิจกรรมสหภาพฯ เช่น การประชุมใหญ่ขององค์กรสมาชิก หรือการประชุมสัมมนาอื่นๆ   

5. จัดงานค่ายสัมพันธ์สร้างสรรค์ความสามัคคี

                จากนั้น นางสาวสงวน    ขุนทรง  ผู้ประสานงานกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่ ได้กล่าวให้กำลังใจคณะทำงานและผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ให้ช่วยกันเสียสละเวลาเพื่อทำงานให้ส่วนรวม สร้างอำนาจในการต่อรอง ที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์ให้กลุ่มสหภาพแรงานอ้อมน้อย –อ้อมใหญ่ มีความเป็นเอกภาพ เข้มแข็งต่อไป

 

                                                                               รายงานโดย อรัญญา  ไชยมี

นักสื่อสารแรงงาน ศูนย์ข่าวอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่