รวมพลังคนรัฐวิสาหกิจสร้างหลักประกันชีวิตที่ยั่งยืน

สรส.พร้อมองค์กรสมาชิกร้องนายกฯ แก้ไขปัญหาขาดทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการ พร้อมองค์กรสมาชิก ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์รับเรื่องราวรีองทุกข์ของรัฐบาล มีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรี มารับหนังสือ เพื่อให้แก้ไขปัญหากองทุนสำรองเลี้ยงชีพประสบปัญหาขาดทุนเมื่อเทียบกับกองทุนบำเหน็จเดิม ซึ่งก่อนหน้านี้ไปที่กระทรวงการคลังมาแล้ว

คำแถลง เรื่อง
การปกป้องสิทธิผู้ได้รับผลกระทบจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และการสร้างหลักประกันที่ยั่งยืน
ภายหลังจากที่รัฐได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.๒๕๓๐ และหลังจากนั้น
ทางกระทรวงการคลังก็ได้เชิญชวน ชี้นำให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นมาและให้พนักงานเข้าสมัครเป็นสมาชิก ซึ่งทำให้พนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าใจว่าที่สุดแล้วผลประโยชน์ตอบแทนจะสูงกว่าสิ่งที่ตนเองได้รับอยู่ในเวลานั้นอย่างมาก แต่กาลเวลาเปลี่ยนไปจนถึงปัจจุบันการบริหารจัดการกองทุนที่หลากหลาย
ซึ่งหมายถึงสถาบันการเงินที่หลากหลายที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาบริหารจัดการกองทุนแต่ละแห่งซึ่งสำรวจข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดแล้วสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากกองทุนกลับน้อยกว่าสิทธิประโยชน์เดิม (กองทุนบำเหน็จ) และเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกแล้วจะทำให้พนักงานจะได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการบริหารจัดการกองทุนเพราะเกือบทุกแห่งไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงและเงินก้อนดังกล่าวเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะเก็บไว้ใช้ในยามบั้นปลายชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบครัว ลูกหลาน และที่สำคัญเป็นการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข เป็นหน้าที่ของรัฐที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ (มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๑)
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้รับทราบถึงผลกระทบดังกล่าวประกอบกับองค์กรสมาชิกจำนวน ๔๔ แห่ง รวมทั้งพนักงานที่ออกจากกองทุน อดีตพนักงานที่เกษียณอายุ และระดับผู้บริหารได้ร้องเรียนมายัง สรส. ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน ซึ่ง สรส. ก็ได้พยายามดำเนินการเรื่อยมาตามกระบวนการของกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๓ รวมทั้งได้เข้าพบแถลงความเป็นจริง ผลกระทบและแนวโน้มผลกระทบ และยื่นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากรัฐบาลก่อนหน้านี้และรัฐบาลปัจจุบันและให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ทั้งหมดมิได้เห็นความสำคัญความเดือดร้อนของพนักงานรัฐวิสาหกิจแต่ประการใด จนปรากฏเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้ปฏิเสธกระบวนการทางกฎหมายซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีตามปฏิญญาในระดับสากลซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ และไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบ ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ดังนั้น เพื่อที่จะแสดงจุดยืนความต้องการ ของ สรส. องค์กรสมาชิกและผู้ได้รับผลกระทบ จึงแถลงให้เพื่อนพ้องรัฐวิสาหกิจและพี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบทั่วกัน จึงยื่นข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาและรัฐบาล ดังต่อไปนี้คือ
๑.​ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถกลับไปสู่ระบบบำเหน็จ บำนาญ แบบเดิมเช่นเดียวกับข้าราชการ การมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เป็นความสมัครใจและทางเลือก ดังที่รัฐบาลตราพระราชบัญญัติการกลับไปสู่ระบบบำนาญ พ.ศ.๒๕๕๗ พนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นพนักงานของรัฐเช่นเดียวกับข้าราชการควรได้รับการดูแลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในมาตรฐานเดียวกัน
๒.​ให้มีการจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงกรณีที่พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเกษียณอายุหากได้รับเงินไม่น้อยกว่ากองทุนบำเหน็จ ให้กองทุนประกันความเสี่ยงที่จัดตั้งขึ้นเป็นผู้ชดเชย

๓.​ให้ปรับเพิ่มอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนขององค์การหรือนายจ้าง
ในอัตราสูงสุดเพื่อจะได้เป็นหลักประกันเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะเงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเงินก้อนสุดท้ายหากปล่อยให้พนักงานต้องแบกรับความเสี่ยงจนต้องได้รับผลกระทบดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็จะทำการดำเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากลำบาก ขาดหลักประกัน ขาดความมั่นคง ประกอบกับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ยึดโยงกับเศรษฐกิจโลกแล้วยิ่งจะได้รับผลกระทบมากว่าปัจจุบัน จึงขอให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วนต่อไป และขอให้องค์กรสมาชิก พนักงานและผู้ได้รับผลกระทบติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่ง สรส.
จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างถึงที่สุด จึงขอให้องค์กรสมาชิกและผู้ได้รับผลกระทบต้องรวมพลังสามัคคีกันให้เป็นปึกแผ่นและฟังสัญญาณมาตรการขับเคลื่อนจาก สรส. ต่อไป

“รวมพลังคนรัฐวิสาหกิจสร้างหลักประกันชีวิตที่ยั่งยืน”

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒