รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน

รมว.แรงงาน เป็นประธาน MOU การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการร่วมกับ 9 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการร่วมกับ 9 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “คนไทยสุขสันต์ของขวัญปีใหม่ 2562” ซึ่งได้ให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสุขภาพของลูกจ้างผู้ประกันตน โดยกำหนดแผนงานเชิงรุกให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมกันบูรณาการส่งเสริมสุขภาพผู้ใช้แรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด โดยมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองและสร้างหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตให้กับผู้ใช้แรงงาน ดำเนินการปฏิบัติการเชิงรุกบูรณาร่วมกัน 9 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือ กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต พร้อมสมาคมโรงพยาบาลเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนถึงที่สถานประกอบการ โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ฯลฯ พร้อมจัดทีมแพทย์เฉพาะทางในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพให้การแนะนำแก่ผู้ประกันตน ทั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ งานด้านสุขภาพ อนามัยและสุขภาวะต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการนำร่องกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ครั้งแรก ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานยังคงมุ่งมั่นดูแลสุขภาพของลูกจ้าง ผู้ประกันตน และพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ เพื่อกระตุ้นให้นายจ้าง และผู้ประกันตน ได้รับการตรวจสุขภาพ และสนใจสภาวะสุขภาพมากขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแรงงานไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังผลิตที่สำคัญ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศ มีการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป