ยื่น 4 ข้อเสนอ ประธานกรรมาธิการแรงงาน ช่วยเหลือผู้ประกันตน

กลุ่มแรงงานเพื่อสังคมบุกยื่นหนังสือประธานกรรมาธิการแรงงาน ยื่น 4 ข้อเสนอช่วยเหลือผู้ประกันตน
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมพ.ศ 2563 กลุ่มแรงงานเพื่อสังคมนำโดยนายชาญศิลป์ ทรัพย์โนนหวาย ได้ไปยื่นหนังสือต่อนายสุเทพ อู่อ้น ประธานกรรมาธิการแรงงาน เพื่อให้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกันตน
สำหรับข้อร้องเรียน ที่ทางกลุ่มแรงงานเพื่อสังคม ได้นำเสนอในครั้งนี้สรุปได้ดังนี้ เนื่องมาจากปัญหาการได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานล่าช้าด้วยเหตุผลที่นายจ้างมักไม่แจ้งรับรอง กรณีไม่ให้ลูกจ้างทำงานด้วยเหตุสุดวิสัยหรือแม้แต่กรณีเลิกจ้างหรือลาออกตามปกติซึ่งเป็นการซ้ำเติมลูกจ้างผู้ซึ่งไม่มีรายได้และก็ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่มัก เกิดข้อผิดพลาด ในการวินิจฉัย โดยไม่รับฟังข้อเท็จจริงในส่วนของลูกจ้างแต่กลับ ยึดถือ ข้อเท็จจริงในส่วนของนายจ้างเช่นลูกจ้างที่มีหนังสือเลิกจ้าง เมื่อไปขึ้นทะเบียนว่างงาน แต่กลับได้รับสิทธิ์แค่กรณีลาออกเนื่องจากนายจ้างแจ้งเหตุในการพ้นการเป็นผู้ประกันตนเนื่องจากสาเหตุลาออก รวมถึงทางประกันสังคมยังไม่มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรใน เรื่องการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ส่งกลับมายังลูกจ้าง ทำให้ตัดสิทธิ์ลูกจ้างในการอุทธรณ์คำสั่ง ของสำนักงานประกันสังคม
พร้อมกันนั้นทางกลุ่มแรงงานเพื่อสังคมได้ยื่น 4  ข้อเสนอ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการประกันสังคม ผ่านไปยังประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนของผู้ประกันตนโดยมีข้อเสนอดังนี้
1. กรณีนายจ้างใช้สิทธิ์หยุดกิจการชั่วคราวด้วยเหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างมีหน้าที่สำรองจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยไปก่อนและให้นายจ้างเป็นผู้ยื่นเรื่องกับทางประกันสังคมเอง
2. ในกรณีที่นายจ้างใช้สิทธิ์หยุดกิจการชั่วคราวครบ 90 วันแล้วให้ถือว่าสิ้นสุดเหตุสุดวิสัยแล้วและให้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างตามเดิม
3. ให้ทางประกันสังคมส่งคำสั่งเรื่องการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตนภายใน 30 วัน
4. ในกรณีที่ข้อเท็จจริงลูกจ้างและนายจ้างขัดแย้งกันให้ทางประกันสังคมบันทึกข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการวินิจฉัยในการออกคำสั่งโดยนัยคำสั่งจะต้องลงข้อเท็จจริงประกอบการวินิจฉัยไปด้วยเพื่อประโยชน์ในการอุทธรณ์คำสั่งของผู้ประกันตนให้ประกันสังคมดำเนินคดีกับนายจ้างที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานและนายจ้างที่ไม่นำส่งประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและเมื่อคดีสิ้นสุดแล้วให้ประกันสังคมเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินคดีกับนายจ้าง
นักสื่อสารแรงงาน รายงาน