ภาคประชาสังคม เสนอ “ม.33เรารักกัน” คลุมแรงงานข้ามชาติ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

 39 องค์กรภาคประชาสังคม เข้าพบเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ร้องยกเลิกเงื่อนไขจำกัดสัญชาติไทย โครงการม.33 เรารักกัน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เครือข่ายภาคประชาสังคม นำโดยมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน และประชาชน เข้าพบเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคมเพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่เป็นแรงงานข้ามชาติ ยกเลิกเงื่อนไขจำกัดเฉพาะสัญชาติไทยในโครงการม.33 เรารักกัน

ตามที่รัฐบาลโดยการเสนอของกระทรวงแรงงานได้มีการอนุมัติโครงการ “ม 33 เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา แบ่งเบาภาระค่าครองชีพและลดผลกระทบแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยจ่ายเงิน จำนวนคนละ 4,000 บาท โดยเปิดให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนผ่านช่องทาง www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 ทีผ่านมา แต่โครงการดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น มีผลทำให้แรงงานข้ามชาติที่ไม่มีสัญชาติไทย อาทิ แรงงานสัญชาติสัญชาติเมียนมา กัมพูชา ลาว ซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นกันไม่ได้รับสิทธิในเงินช่วยเหลือดังกล่าว

นางสุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ กล่าวว่า แรงงานข้ามชาติที่เข้าระบบประกันสังคมในประเทศไทย จ่ายเบี้ยประกันสังคมในอัตราเท่ากับผู้ประกันตนสัญชาติไทย เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน แรงงานข้ามชาติในฐานะผู้ประกันตนตามาตรา 33 จึงควรได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเช่นเดียวกัน

การกำหนดเงื่อนไขว่าผู้จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ หรือสถานะของบุคคล ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน หลักการ Leave no one behind รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งประเทศไทยให้การรับรอง และเป็นการกระทำที่ไม่ชอบธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ด้วยเหตุนี้เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจำนวน 39 องค์กร จึงร่วมลงนามในหนังสือฉบับดังกล่าวเพื่อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่เป็นแรงงานข้ามชาติทุกสัญชาติ ตามโครงการ”ม.33 เรารักกัน” อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ