เครือข่ายประชาชน แถลงข้อเสนอ รัฐธรรมนูญที่เท่าเทียมและเป็นธรรม คือทางออกของสังคมไทย

แถลงการณ์ เรื่อง รัฐธรรมนูญที่เท่าเทียมและเป็นธรรม คือทางออกของสังคมไทย

กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญอันเป็นที่ยอมรับ มีความชอบธรรม และสร้างสมดุลอำนาจอย่างเท่า เทียมเป็นธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นทางออกของประเทศภายใต้สภาวะวิกฤติทางการเมืองในขณะนี้

การรวมตัวของเครือข่ายประชาชนขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญจากทุกภูมิภาคกว่า 124 องค์กรใน วันนี้ เรามีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญที่จะนำไปสู่สังคมที่ดีกว่า บน หลักการที่ต้องการสร้างประชาธิปไตยที่มีระบบตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจอย่างแท้จริง โดยต้องคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมทุกเพศสภาพ ต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อเสริมศักยภาพ ของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ต้องสร้างระบบสวัสดิการถ้วนหน้าอย่างเท่าเทียมตั้งแต่เกิดจนตาย สร้างระบบ เศรษฐกิจที่เป็นธรรม ทบทวนองค์ประกอบ การได้มา และอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กร อิสระ รวมถึงต้องจำกัดบทบาทของกองทัพกับการเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารอีก ทั้งนี้ต้อง เป็นรัฐธรรมนูญที่สอดคล้องกับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว และต้องมีความก้าวหน้ากว่า รัฐธรรมนูญทุกฉบับ

วิธีการที่จะให้เกิดรูปธรรมดังกล่าว จะต้องเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของ ประชาชนทั่วทุกภูมิภาค และทุกภาคส่วน ที่จะต้องร่วมมือกับฝ่ายการเมือง และกลไกของการยกร่างที่มี ความชอบธรรมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน พวกเราจึงมีข้อเสนอดังนี้

  1. สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมาจากการเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์
  2. บทบาทของ สสร. คือผู้อำนวยการเพื่อให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายถึงการจัดให้มี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงและรอบด้าน เพื่อนำสาระสำคัญหรือ ข้อเสนอของประชาชนมาประมวลเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
  3. ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ เพื่อนำไปสู่การสร้างสมดุลอำนาจอย่างเท่าเทียมและเป็น ธรรม
  4. กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญต้องเป็นพื้นที่มีเสรีภาพและเปิดกว้างให้กับทุกคนในการแสดง ความคิดเห็น และไม่ถูกคุกคามจากทุกฝ่าย

หากไม่มีการดำเนินการตามหลักการที่ภาคประชาชนได้เสนอไว้เราจะเรียกร้องให้มีการลงมติไม่ เห็นชอบกับกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตย

พวกเราในฐานะองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนมีความเห็นร่วมกันที่จะขับเคลื่อนเพื่อยกร่าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเต็มกำลัง ซึ่งหลังจากนี้จะมีปฏิบัติการด้วยภารกิจสำคัญ 3 ประการ คือ

  1. จะร่วมกันจัดให้มีเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนในทุกภูมิภาค ครอบคลุมทั้งในเชิง พื้นที่และประเด็น เพื่อออกแบบเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหา ของประชาชนได้จริง และสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดีกว่า
  2. ติดตามกระบวนการดำเนินงานของฝ่ายการเมือง และของ สสร. และพร้อมสนับสนุนการ ดำเนินการเพื่อให้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ดำเนินไปแบบมีส่วนร่วมและเป็นไป ตามความต้องการแท้จริงของประชาชน
  3. ดำเนินการให้มีการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแบบคู่ขนานไปตลอดกระบวนการ จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

โอกาสเดียวกันนี้ เราขอเชิญชวนไปยังองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคประชาชนทั่ว ประเทศ ให้ออกมาสนับสนุนและมีส่วนร่วมสำคัญต่อการขับเคลื่อนกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ที่ไม่ ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อจะนำไปสู่ทางออกของสังคมไทยอย่างแท้จริง

แถลง วันที่ 8 ธันวาคม 2563

เครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม