พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ส่งสารถึงนายก ให้ช่วยลูกจ้าง ม.33 ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19

 พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ขอให้ช่วยเหลือเพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างผู้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์ หัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย ได้ส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ขอให้ช่วยเหลือเพื่อความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างผู้อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีข้อเสนอเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับลูกจ้างในระบบประกันสังคม พรรคสังคมประชาธิปไตยไทยจึงขอเสนอเพื่อรัฐบาลได้พิจารณาปรับปรุงการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นธรรม ดังต่อไปนี้

1) ขอให้รัฐบาลปฏิบัติตามมาตรา 46 ของ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เพื่อการจ่ายประโยชน์เงินทดแทนซึ่งทางรัฐบาลยังไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง กล่าวคือเมื่อสิ้นปี   พ.ศ.2561 รัฐบาลยังไม่ได้นำเงิน จำนวน 95,989,000,000 ล้านบาท สมทบเข้ากองทุนตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อจะได้นำเงินดังกล่าวบรรเทาเยียวยาลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

2) กรณีที่รัฐบาลให้สถานประกอบการหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ให้นายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวันทำงาน ที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการ ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน ดังเช่นที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

3) ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ถูกเลิกจ้าง ขอให้จ่ายเงินประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานไม่ต่ำกว่า 75%    ของค่าจ้าง  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือจนกว่าลูกจ้างได้งานใหม่ที่รายได้ไม่น้อยกว่าเดิม

4) ขอให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ จากเดิม 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายให้เพิ่มเป็น 50% ของอัตราการจ่ายเดิม และขั้นต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

5) ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องจ่ายไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน